КСО, чл.6, aл. 2, т. 3,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1, т. 2,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 4,КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.6, aл. 8,КСО, чл.6, aл. 10,КСО, чл.7, aл. 1,ЗБДОО, чл.8, aл. 1, т. 2,ЗБДОО, чл.8, aл. 2,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 3,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 6,КСО, чл.6, aл. 7,ЗБДОО, чл.8, aл. 1, т. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква в,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 4,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 6

2_61-2/04.02.2015 г.
КСО – чл.4, ал.1, т.7;
чл.4, ал.3, т.2,
чл.4, ал.4;
чл.4, ал.6;
чл. 6, ал. 2, т. 3;
чл.6,ал. 3, 7, 8;
чл.6, ал.10;
чл.7, ал.1;
ЗБДОО за 2015 г. – чл.8, ал.1, т.2, 4 и ал.2;
ЗЗО – чл.40, ал.1;
чл.40, ал.1, т.1, б.в;
НООСЛБГРЧМЛ- чл.1, ал.2, 3, 4 и 6;
Наредба № Н-8/29.12.2005 г.- чл.3, ал.1,т.2;
Чл.3, ал.3, т.2.
Излагате следната фактическа обстановка: съдружник сте в „XXXXX” ООД, заедно с ЕТ „YYYYYYY” с „равно участие в капитала на дружеството”. На основание дружествения договор заедно и поотделно управлявате и представлявате дружеството. Вие работите по трудов договор в друго дружество, в което се осигурявате за всички осигурителни случаи. Д. Г., собственик и управител на ЕТ „YYYYYY” е пенсионер и получава пенсия. В дружеството няма назначен управител по договор за управление и контрол с определено възнаграждение.
Предстои започване на дейност на дружеството и в тази връзка желаете да получите информация какви са задълженията за осигуряване на всяка една от Вас.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и в съответствие с действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Основополагащо за възникване на осигуряването е упражняването на трудова дейност.
Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества се осигуряват по реда на ал.1, т.7 и/или чл.4, ал.3, т.2от КСО, т.е като управители, работещи по договори за управление и контрол и/или като самоосигуряващи се лица.
Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на съответното търговско дружество и квалификационна група професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година – ЗБДОО (чл. 6, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от КСО).
Определящо за начина на осигуряване по реда на чл.4, ал.1 т.7 от КСО е наличието на договор за управление и контрол, договорено или определено възнаграждение на управителя и извършването на трудова дейност (Указание № 24-00-10/10.03.2010г./, с което е допълнено Указание Изх. № 24-00-7/25.02.2010г. на Изпълнителния директор но НАП).
Ако управителя на ЕООД упражнява трудова дейност по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, има сключен договор и в него има уговорено възнаграждение или с решение на Общото събрание му е определено такова, той следва да се осигурява по договор за управление и контрол върху не по-малко минималния месечен осигурителен доход по основни икономически дейностии квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със ЗБДОО за съответната година.
Когато извън дейността по управление, съдружника в търговското дружество упражнява трудова дейност в качеството му на самоосигуряващо се лице (полага личен труд, за който може да получава или да не получава доход, извън тази регламентиранав неговите задължения като управител), следва да се осигурява по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО.
Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от КСО, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества подлежат на задължително осигуряване заинвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година. (чл.1, ал.3 и 4 от НООСЛБГРЧМЛ).
Разпоредбата на чл.4, ал.6 от КСО и чл.1, ал.6 от НООСЛБГРЧМЛ, регламентират, че лицата по чл.4, ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6, от КСО на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.
Лицата, на които е отпусната пенсия и упражняват трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества се осигуряват по свое желание за държавното обществано осигуряване.
Изпълнителите по договорите за управление и контрол на търговски дружества, които подлежат на осигуряване по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО, независимо от обстоятелството че им е отпусната пенсия следва да внасят вноски за ДОО.
Лицата, които упражняват трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества са самоосигуряващи се по смисъла на чл. 5, ал. 2 и съгласно разпоредбата на чл.6, ал.7 от КСО, осигурителните вноски за тези лица са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година.
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за тези лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд “Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация.
Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът ( чл.7, ал.1от КСО).
Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат чл.7, ал.4 от КСО).
В чл.8, ал.1, т.2, 4 и ал.2 от ЗБДОО за 2015 г., се определят минимални и максимални размери на осигурителния доход върху който самоосигуряващите се лица са длъжни да внасят осигурителни вноски, а именно:
Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., е 420 лв.
Съгласно чл.40, ал.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, здравноосигурителната вноска се внася върху доходът, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
Осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (чл.40, ал.1, т.1, б.в от ЗЗО).
Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО; вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Следва да се отбележи, че за лицето, на което е отрусната пенсия, независимо от това обстоятелство, за него съществува задължение да внася вноски за здравно осигуряване, тъй като в ЗЗО липсва разпоредба подобна на тази на чл.4, ал.6 от КСО, която да дававъзможност за изключване на пенсионерите от кръга на задължително осигурените лица.
Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларации по образец 1 и 6 съгласно Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реде за подамване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна ТД на НАП:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните,
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;
2. от самоосигуряващите се лица:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна ТД на НАП:
1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1;
2. от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
Съгласно разпоредбите на чл.6, ал.10 от КСО, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Оценете статията

Вашият коментар