основателността или неоснователността на Решението за отказ за спиране на ревизионното производството.

2_614-1/06.04.2010г.
ДОПК, чл.34
Издадена е заповед за възлагане на ревизия на „====” ООД, връчена на особен представител на дружеството, назначен с Определение от 05.11.09г. на РС – гр. ……. В представените от особения представител писмени обяснения лицето е посочило, че изисканите с ИПДПОЗЛ документите не могат да бъдат предоставени, поради предаването им на органите на ОДП – гр…….., във връзка с образувано наказателно производство срещу управителя на дружеството. Органът по приходите е отправил искане за спиране на производството до органа възложил производството на основание чл.34, ал.1,т.2 и ал.2 от ДОПК. Издадено е решение за отказ за спиране на ревизионното производството. На основание постъпила молба от особения представител на дружеството производството е спряно за срок от три месеца – до 08.04.2010г. В запитването е посочено, че не са налице обстоятелства по чл.122, ал.1 от ДОПК за преминаване към ревизия при особени случаи.
Предвид изложената фактическа обстановка, отказа за спиране на ревизионното производство на основание чл.34, ал.1,т.2 и ал.2 от ДОПК, невъзможността за извършване на ревизията, поради липса на счетоводна документация, както и липса на основания за преминаване към ревизия по чл.122 от ДОПК са поставени следните въпроси:
1.Основателно ли е Решението за отказ за спиране на ревизионното производство?
2.Ако е основателно как и на какво основание законосъобразно следва да приключи ревизионното производство в съответствие с изискванията на материалните и процесуални закони?
3.Ако Решението за отказ за спиране на ревизионното производство е неоснователно, на какво основание следва да бъде спряно ревизионното производство, възможно ли е спирането да продължи на посоченото основание без да бъде подновявано и отново спирано и за какъв период следва да бъде спряно производството?
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
Основанията за спиране на производството са посочени в разпоредбата на чл.34, ал.1 и ал.2 от ДОПК.
Съгласно чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК производството по реда на ДОПК се спира при образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му – след представяне на удостоверение, издадено от органа, пред когото е образувано.
Основание за спиране на производството е налице и в случаите, когато в хода на производството се установят данни за извършено престъпление от значение за изхода на производството. При наличие на основание по чл. 34, ал. 1 или ал.2 от ДОПК преценката дали да бъде спряно производството се прави от органа, възложил производството, съответно от решаващия орган. Преценката се извършва от компетентния за това орган във всеки конкретен случай самостоятелно, с оглед на всички факти и обстоятелства и при изясняване на обстоятелството, доколко наличието на друго висящо производство е от значение за изхода на висящото производство и за законосъобразното определяне на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски.
Предвид цитираните разпоредби отдел „ДОП” не е компетентен за изрази становище относно основателността или неоснователността на Решението за отказ за спиране на ревизионното производството.
По силата на чл. 37, ал. 1 ДОПК доказателствата в административното производство се събират служебно от органа по приходите.
При възобновяване на производството органът по приходите следва да използва всички способи за събиране на относимите към конкретното ревизионно производство доказателства, включително и да изиска по реда на чл.37, ал.5 от ДОПК от органите на МВР предоставяне на данни, сведения, документи, книжа, носители на информация и други доказателства, имащи значение за определяне на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски на ревизираното лице, както и по реда предвиден в чл. 42, ал. 3 ДОПК да получи достъп и заверени копия от събраните по реда на НПК доказателства.
След извършване на съответните процесуални действия по събиране на доказателствата, ако органът по приходите приеме, че е налице основание за спиране на ревизионното производство по чл.34, ал.1,т.2 от ДОПК няма пречка отново да представи на органа възложил ревизията искане за спиране на ревизия, като приложи и съответните за това доказателства.

Оценете статията

Вашият коментар