ЗДДС, т. 18, параграф 1

2_611/22.03.2010 г.
ЗДДС §1, т.18 .
Посочвате, че дружеството Ви ще закупи за нуждите на дейността си автомобил „Tiguan Sport Style” 2.0 ТDI /Aut/4 MOTION 4+1 места от България от оторизиран дилър. Автомобилът ще има допълнително оборудване – „хомологация за LNF” поръчано в завода производител и ще Ви бъде фактуриран като товарен автомобил.
Поставяте следните въпроси:
1. Ще има ли дружеството право на приспадане на данъчен кредит при закупуването на автомобила?
Във връзка с изложената в запитването не достатъчно ясна фактическа обстановкаи предвид факта, че към настоящия етап все още не е сключен договор за покупко продажба на автомобил, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:
Съгласно Закона за движение по пътищата, в зависимост от предназначението си автомобилите се определят като:
а) леки – за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8;
б) товарни – за превозване на товари и/или за теглене на ремарке;
в) автобуси – за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача;
г) специални – с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.
Предвид разпоредбата на чл.149 от Закона за движение по пътищата за нуждите на типовото одобряване пътните превозни средства се делят на определении категории, като в т.2 на чл.149, в категория М са посоченимоторни превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници, а в т.3 на същия член, в категория N – моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, които имат най-малко четири колела.
Видно от запитването автомобилът, който предстои да закупите ще има допълнително оборудване – „хомологация за LNF” поръчано в завода производител и ще Ви бъде фактуриран като товарен автомобил.
Категорията на закупеният от Вас автомобил може да бъде установена в клетка J на Свидетелството за регистрация, издадено от пътна полиция при Министерство на вътрешните работи.
При закупуване на товарен автомобил, правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни по общия ред на ЗДДС, визиран в глава седма на с.з., при условие, че закупеният автомобил се използва по предназначението му като товарен, което следва да се докаже със съответните документи – пътни листи и др.документи, от които е видно, че с автомобилът е извършен превоз на товари.
Ако закупеният от Вас автомобил е регистриран като лек автомобил,следва да имате предвид, че с §48, т.2, б.”б”от ЗИДЗДДС /обн. ДВ бр.95 от 01.12.2009 г./ е изменена дадената в §1, т.18 от ЗДДС легална дефиниция на понятието ”лек автомобил”, считано от01.01.2010 г.:
“Лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. При определяне броя на местата за сядане по изречение първо се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.
Въпреки промяната и след 01.01.2010 г. за леки автомобили продължават да се считат такива, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Новост е, че при определяне на броя на местата за сядане ще се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.
Съгласно чл.70, ал.1, т.4 и 5 от ЗДДС правото на приспадане на ДК не е налице независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или 74, когатое придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на тези превозни средства и за получените транспортни услуги или таксиметровите превози с тези превозни средства.
Предвидчл.70, ал.2, т.1 от ЗДДС,ал.1,т. 4 и 5 на чл.70 не се прилагат, когато:
1. превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба.
2. превозните средства по ал. 1, т. 4 са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности);
3. стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности), включително след преработка;
4. стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т. 1.

Оценете статията

Вашият коментар