КСО, чл.6, aл. 2,КСО, чл.5, aл. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 5,КСО, чл.6, aл. 3

5_ 23-22-189/19.02.2009г.
КСО, чл.5, ал.4, чл.6, ал.2, ал.3;
ЗЗО, чл.40, ал.5;
Фактическа обстановка:На служител във фирма „Х” е наложената присъдапробационна мярка “поправителен труд“.
Въпрос:Дължат ли се осигурителни вноски от работодателя.
Наложената присъдапробационна мярка “поправителен труд“ води до особености при реализиране на трудовите правоотношения в срока на пробацията.
През времето на такава пробация лицето изпълнява всички задължения и има правата, гарантирани от трудовото законодателство, с изключение на изрично посочените в Наказателния кодекс забрани и ограничения. Осъденият работи на установеното за него работно място, спазва трудовата дисциплина и т. н.
По силата на нормативна разпоредбаи по-конкретно разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от Наказателния кодекс /НК/, периодът на пробация не се зачита за трудов стаж. Това се отразява във всички случаи, когато размерът на придобития трудов стаж е от значение.
Пробацията “поправителен труд“ поставя определени ограничения и дори лишава осъдения от някои граждански права, но не и от правата и задълженията, произтичащи за лицето от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.
За лицата, на които е наложенапробационна мярка “поправителен труд“ се дължат всички осигурителни вноски, дължими за лицата, работещи по трудови правоотношения.
В съответствие с разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от НК, пробационната мярка “поправителен труд“ се изпълнява по местоработата на осъдения. Заработеното по трудовия договор брутно трудово възнаграждение за месеците на пробация се начислява в съответствие с приетата вътрешна система за организация на работната заплата. Осигурителните вноски за общественото и здравното осигуряване се дължат върху пълния размер на този доход, преди намаляването му с присъдените от съда удръжки, съгласно разпоредбата на чл.6, ал. 2 и ал. 3 от КСО.
Следователно за времето, през което в изпълнение на присъдата за пробация полага поправителен труд и е осигурен на някое от основанията по чл. 4 от КСО, на осъдения се зачита осигурителен стаж по общия ред, установен в КСО и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Този осигурителен стаж се вписва в трудовата книжка, независимо че за това време на лицето не се зачита трудов стаж. В случая зачетеният при същия работодател трудов стаж няма да е еднакъв с осигурителния.
Когато през времето на пробационната мярка “поправителен труд“ трудовият договор бъде прекратен (независимо от основанието за прекратяването), за останалия срок на пробацията лицето е длъжно да полага безвъзмезден труд в полза на обществото. В този случай то не получава трудово възнаграждение и не следва да се осигурява по реда на КСО, като не му се зачита нито трудов, нито осигурителен стаж. Ако не е здравно осигурено на друго основание, през този период лицето е длъжно само да внася дължимите по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО здравноосигурителни вноски. Те се начисляват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Вноските се внасятот лицето до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход при подаване на годишнатаданъчнадекларация.
Като взимаме предвид, че в конкретния случай лицето, на което е наложенапробационната мярка “поправителен труд“, работи по трудово правоотношение, следва да имате предвид, че в качеството си на работодател следва да подавате декларация образец №1, съгласно разпоредбата на чл.5, ал.4 от КСО.
Декларацията следва да се попълни по общия ред за лице, работещо по трудово правоотношение.
Без оглед на гореизложеното Ви информираме, че съгласно чл.85 от ДОПК задълженото лице е длъжно да посочва идентификацията си в цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите. В направеното от Вас запитване не е посочен ЕИК по БУЛСТАТ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и документиране на доставките, по които доставчици са одобрени заявители –

. 92-00-842Дата:28.01.2011 год. ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 2; ЗКПО, чл. 248.Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по

casibom