ЗДДС, чл.118, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.9, aл. 2,НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 7

5_ 23-22-1565/19.07.2012 г.
Чл. 118, ал.1 от ЗДДС
Чл. 4, т.7 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ
Чл. 9, ал.2 от ЗДДФЛ
Фактическа обстановка:
Занаятчия се занимава с фризьорски услуги и е пенсионер с придобито право на пенсияза осигурителен стаж и време.
Поставени въпроси:
1.Налага ли се закупуване на фискално устройство (ФУ) за регистриране и отчитане на извършените фризьорскиуслуги?
2.Какъв е редът за документиране и отчитане на доходите на
физическо лице,извършващо занаятчийски услуги?
Съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство(ФУ), независимо дали е поискан друг данъчен документ.
Лицата, респективно дейностите, които са освободени от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез ФУ са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г.
На основание чл. 4, т. 7от Наредба № Н -18/2006 г. на МФ, лицата, упражняващи занаят по смисъла на Закона за занаятите и при условие, че са занаятчии – пенсионери за инвалидност или за изслужено време и старост, извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), нямат задължение да регистрират иотчитат извършените продажби чрез фискално устройство.
Занаят по смисъла на чл.3 от Закона за занаятите е производството на изделия или предоставянето на услуги по занаятчийски начин, посочени в списък на занаятите съгласно приложение № 1 на закона. В чл.4, ал.1 от Закона за занаятите е посочено, че занаятчията упражнява занаята след вписване в регистър БУЛСТАТ. В обхвата на Приложение № 1 към чл.3, ал.2, т.1 от Закона за занаятите като занаят в т.57 е посочено фризьорство.
Редът за документиране и отчитане на доходите на физическите лица е регламентиран в чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ. Според цитираната разпоредба за осъществени стопански операции, при които данъчно задължените лица не са длъжни да издават фискална касова бележка от ФУ, те издават документ за придобитите от тях доходи съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството (ЗСч).
Съгласно чл. 7, ал.1 от ЗСч, първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:  
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;  
3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;  
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция. 
Следва да имате предвид, че чл. 7, ал.1 от ЗСч регламентира само минималните задължителни изисквания за съдържанието на първичния счетоводен документ. Нормативно не е предвиденред за одобряване и/или публикуване в „Държавен вестник” на задължителен образец на първичен счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица. Той може да бъде фактура, констативен протокол, разписка, сметка и др., но задължително трябва да съдържа необходимите реквизити по чл. 7, ал. 1 от ЗСч, за да се счита за първичен документ.
В този смисъл всеки документ, включително и касова бележка от кочан, съдържащ предвидените в чл. 7, ал. 1 от ЗСч задължителни реквизити, се счита за първичен документ, респективно основание за осчетоводяване на разходи.
Господин Василев, като занаятчия извършващ бръснарски услуги, предвид цитираните разпоредби не сте задължен да издавате фискални касови бележки от ФУ, но трябва да регистрирате извършените продажби чрезпървичен счетоводен документ (фактура, касова бележка от кочан, разписка и др.) с реквизитите посочени в чл. 7, ал. 1 от ЗСч.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на ЗДДС.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството извършва посредническа услуга между български, германски и австрийски фирми във връзка с ВОП на машини

ЗДДФЛ, чл.24,РЕГЛАМЕНТ 1408/71, чл.14

Изх.№ 53-02-5/22.04.2010 г..Регламент 1408/71, чл. 14ЗДДФЛ, чл. 24Фактическа обстановка: Как се внасят на осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ на лица, командировании в държава от

издаване на протокол при вътреобщностното придобиване на стоки по смисъла на ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.

Изх. № 24-32-228Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно: издаване на протокол при вътреобщностното придобиване на стоки по смисъла на ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.Уважаеми господин

дължимостта на таксата за битови отпадъци са уредени в наредбите на общинските съвети по чл. 9 ЗМДТ и компетентни органи са съответните общински структури, администриращи местни данъци и такси. В реди

Изх. № 12-00-204Дата: 05.03.2009 год.ЗМДТ, чл. 10, ал. 1.В чл. 10, ал. 1 ЗМДТ са дефинирани недвижимите имоти, които подлежат на облагане с данък върху

Приложение на чл. 3 от ЗДДС от регистриран по ЗДДС нотариус

1_20-28-24/08.12.2008Относно: приложение на чл. 3 от ЗДДС от регистриран по ЗДДСнотариусВъв връзка с писмено запитване постъпило в дирекция „ОУИ”…изразявамеследнотопринципно становище :Упражнявате дейност като нотариус и