КСО, чл.6, aл. 7

5_23-22-1143 /30.09.2009г.
КСО, чл.6, ал7;
Фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице се е осигурявало авансово върху осигурителен доход между минималния и максималния размер.Подало е декларация по чл.92 от ЗКПО.
Въпроси: 1. В случай, че се налага възстановяване на вноски за кои фондове са те?
2. Следва ли да се подаде коригираща декларация образец 1?
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
В случаите, в които се установи неоснователно внасяне на осигурителни вноски, възстановяването им следва да се извърши по реда на чл.129 от ДОПК.
Съгласно цитираната разпоредба,възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго.
Следва да иматепредвид, че не подлежат на възстановяване надвнесените осигурителни вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство”.
Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се уреждат с Наредба № Н-8 /29.12.2005г., издадена от министъра на финансите.
В цитираната Наредба няма разпоредба, по силата на която при конкретната фактическа обстановка за Вас възниква задължение да подавате коригираща декларация образец 1.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

извършване на корекции на данни от осигурители, подадени съгласно Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осиг

2_2663/ 23.11.2009 г.КСО-чл.5, ал.4Наредба Н-8-чл.2, ал.1, т.1 и 2чл.2, ал.2, т.1 и 2ОТНОСНО: извършване на корекции на данни от осигурители, подадени съгласно Наредба Н-8 от

Изх. № М-94-Г-98 54

Изх. № М-94-Г-98Дата: 04.11.2019 год. ЗДДС, чл. 118, ал. 16; ДР на ЗДДС, §1, т. 84; Наредба № Н-18, чл. 3; ДР на Наредба №Н-18,

lifta hakkında