ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 2

5_23-22-1091/14.09.2009г.
ЗЗО, чл.40,ал.3, т.2;
Фактическа обстановка: Лице , ненавършило 26-годишна възраст е студент в чужбина.
Въпрос: Дължи ли здравноосигурителни вноски за периодите на краткотрайни завръщания в страната?
Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.3, т.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, за сметка на републиканския бюджет се осигуряват студентите –редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, в случай, че не са осигурени по реда на чл.40, ал.1 от ЗЗО.
В Закона за здравното осигуряване не е предвиден специален ред за осигуряване настуденти в чуждестранни висши училища и следва да се приложи общата разпоредба.
Видно от гореизложеното, за да е осигурен синът Ви за сметка на републиканския бюджет следва да отговаря на следните условия:
-да не е навършил 26-годишна възраст;
– обучението трябва да е редовна форма;
В ЗЗО няма разпоредба, по силата на която лицата, отговарящи на цитираните по-горе условия дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за периодите на краткотрайни завръщания в България.
Статута на студент във Великобритания следва да се удостовери чрез документ от висшето учебно заведение, удостоверяващ периодитеи формата на обучение. Същият следва да е преведен от лицензирана фирма.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на разходи за ваучери за храна

Изх. № 24-39-72Дата: 10.08.2015 год.ЗКПО, чл. 26, т. 1;ЗКПО, чл. 204, т. 2, буква „б“;ДР на ЗКПО, § 1, т. 34;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;ЗДДФЛ,

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС. В Дирекция ”ОУИ” – ……… постъпи писмено запитване с вх. № ………./12.07.2012 г. относно прилагане на ЗДДС.В запитването е изложена следната

минимален осигурителен доход за рехабилитатор, назначен по трудов договор в Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медици

3_1410/03.06.2014 г.КСО – чл. 6, ал.2, т. 3, ал. 3ЗБДОО – Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1Относно: минимален осигурителен доход за

eretere