КСО, чл.6, aл. 8

2_61/17.01.2007г.
КСО – чл.6, ал.8
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: През 2006г. сте получил суми, представляващи възнаграждения за положен личен труд през 2004г. и за трудова дейност като съдружник и управител на търговско дружество през 2005г. През 2004г. и 2005г. сте правили осигурителни и здравноосигурителни вноски върху максималния месечен размер на осигурителния доход за 2004г. и 2005г.
Въпросът Ви е дължите ли осигурителни и здравноосигурителни вноски и в какъв размер при попълването на ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ за 2006г.?
С оглед сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно чл.6, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година от самоосигуряващите се лица: лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.
Окончателният размер се изчислява въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за облагане доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица в размерите, определени за фонд “Пенсии“.
В случаите, в които самоосигуряващите се лица са декларирали в съответните приложения в ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ за 2006г. суми, които са получени за трудова дейност, упражнявана през 2004г. и 2005г. тези суми не се включват при определянето окончателния размер на осигурителния доход за 2006г. Поради това обстоятелство облагаемият доход, деклариран в приложенията на данъчната декларация, е по-голям от дохода, деклариран в Таблици 1 и 2 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2006г.
На основание чл.104, ал.4 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс коригиращи декларации за задължителни осигурителни вноски могат да се подават и след изтичане на законоустановения срок за подаване. Следователно, в тези случаи, когато е настъпила промяна в окончателния размер на осигурителния доход извън сроковете за подаване на декларацията по чл.41 от ЗОДФЛ, се подава коригирана Справка за окончателния размер на осигурителния доход за съответната година.
Когато са получени суми за трудова дейност, упражнявана през 2004г. и 2005г. се подават коригирани Справки за окончателния размер на осигурителния доход за 2004г. и 2005г.
Осигурителни вноски не се довнасят, в случай че е достигнат максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година.

Оценете статията

Вашият коментар