ЗДДФЛ, чл.36

2_608/27.04.2012
ЗДДФЛ, чл.36
Отправили сте писмено запитване доДирекция “Обжалване и управление на изпълнението” –заведено в регистъра на дирекцията с вх….., в коетосте описали следната фактическа обстановка:
Пенсионерсте и получавате пенсия за изслужено време и старост. Произвеждате продукция изцяло за задоволяване на лични нужди и не сте регистриран земеделски производител. През 2011 г. сте получили субсидии по мерки за подпомагане „Схема за единно плащане на площ”/СЕПП/ и „Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя”/НДП/. Посочвате, че посочените субсидии са обвързани единствено с изискванетоза поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. През 2011 г. не сте получили доходи от друга стопанска дейност и от наем.
Поставили сте въпросите:
1.Облагаем доход ли се явяват получените субсидии, от какъв източники следва ли лицето да подаде ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?
2.Ако доходът е облагаем, може ли лицето да ползва данъчното облекчение за намалена работоспособност, при условие, че експертното решение на ТЕЛКе издадено през 2011 г.
3.Лицето дължи ли здравна вноска върху получената субсидия, при условие, че е пенсионер по старост и е с установена 80% степен на увреждане?
С оглед изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
В ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на полученитеот Вас субсидии и доплащания, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.
По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.
В ЗДДФЛ не е установена легална дефиниция на понятието „доход”,поради което данъчното третиране на субсидиите би могло да се диференцира в зависимост от предназначението им.
Ако субсидията е получена във връзка с дейността по производство на непреработена селскостопанска продукция, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, ал.1, т. 1 или т.2, б.а от ЗДДФЛ, в зависимост от качеството на лицето
Ако субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, т. 2, буква „а” от ЗДДФЛ.
Субсидиите, които попадат в чл. 29, ал.1, т. 1 или т.2, б.а от ЗДДФЛ са обвързани с дейността на лицата по производство напреработена или непреработена продукция и съответно реализиране на доход от нея.
В конкретния случай,Ви не развивате стопанска дейности получените субсидии, се явяват облагаем доход и попадат в обхватана чл.35, т.6 от ЗДДФЛ, където са включени всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или ЗКПО, и неговият размер е брутната сума на получените субсидии.
Тези доходи не подлежат на авансово облагане, а се облагат само на годишна база.Годишната данъчна основа се формира по реда на чл.36 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход, придобит през данъчната година. В случаите, в които лицето е задължено да прави за данъчната годинавноски за своя сметка по реда начл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване годишната данъчна основа се намалява с техния размер.
Съгласно чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона. Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи по чл. 25/доходи от трудови правоотношения/, чл.30/доходи от друга стопанска дейност/, чл.32/доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество/, чл.34/доходи от прехвърляне на права или имущество/ и чл.36/доходи от други източници/ от ЗДДФЛ, намалена с предвидените в същия закон данъчни облекчения (чл.17 от ЗДДФЛ).
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. На основание чл.23, т.1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.
Следователно получените субсидии подлежат на деклариране чрез подаване на годишна данъчна декларация до 30 април 2012 г./ чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ/. Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя, като общата годишна данъчна основа по чл.17 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
В общата годишна данъчна основа не се включват доходите на местните физически лицапо чл.38 от ЗДДФЛ обложени с окончателен данък.
На основание чл.54, ал.1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице.
По отношение на здравното осигуряване:
С чл.40 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ се определя осигурителния доход и реда за внасяне на здравноосигурителни вноски от отделните категории лица. На основание чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО здравноосигурителната вноска за пенсионерите е върху размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях. Здравноосигурителната вноска за тези лица е за сметка на републиканския бюджет. От горецитираното е видно, че няма нормативно изискване пенсионерите да правят здравноосигурителни вноски за своя сметка, тъй като дължимите от тях здравноосигурителни вноски са за сметка на републиканския бюджет.
Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски би възникнало ако пенсионерът, подлежи на осигуряване и съгласно някоя от другите разпоредби на чл.40 от ЗЗО, например е регистриран земеделски производител, едноличен търговец, свободна професия и др.

Оценете статията

Вашият коментар