КСО, чл.6, aл. 8,ЗДДФЛ, чл.50,НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 4,ЗНАП, чл.19,ЗДДФЛ, чл.53, aл. 1

2_1858/12.11.2010г.
КСО – чл.6, ал.8
НООСЛБГНРМЛ – чл.2, ал.4
ЗДДФЛ – чл.50, 53, ал.1
ЗНАП – чл.19
ОТНОСТНО: Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния
доход за 2009г.
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че на 01.10.2009г. сте започнали дейност като адвокат – свободна професия. От този момент се придобили и качеството на самоосигуряващо се лице. Упражнявали сте дейност през месеците 10, 11 и 12.2009г. Подали стеданъчна декларация за придобитите от Вас доходи през 2009г. по реда начл.50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ ). Попълнили сте Таблица 1 и 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, копия от които представяте. От ТП на НОИса отказали да Ви заверят осигурителната книжка за този период.
Въпросите, които отправяте са:
1. Правилно ли са попълнени Таблици 1 и 2 на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2009г.?
2. Каква е отговорността на НАПпри така описаната ситуация?
3. Как следва да бъдат попълнениТаблици 1 и 2 за доходи от дейността Ви упражнявана през 2010г. при конкретно посочени цифри?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбите на чл.6, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата, които са регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
Осигурителните вноски се внасят за сметка наосигурените лицав размерите, определени за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (за родените след 31.12.1959г.) в срока за подаване на годишната данъчна декларация.
Друга разпоредба регламентираща определянето на окончателния размер на осигурителния доход за 2009г. е нормата на чл.2, ал.4 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГНРМЛ).
Според неяокончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от самоосигуряващите се лица в срока за подаване на декларацията върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Годишният осигурителен доход, върху който се дължи окончателната осигурителна вноска, се определя като разлика между сбора от средномесечния деклариран или определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които помесечно са внасяни авансово осигурителни вноски.
В указанията за попълване на Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2009г.,върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО, се указва, че в колана 4 от таблица 1 се попълва избрания осигурителен доход върху, който лицата дължат авансово осигурителни вноски. За 2009г. те са в размер на 260 лв.
Лицата, упражняващи свободна професия попълват в колона 5.3. доходите, получени от упражняване на дейността си.
Месечният осигурителен доход се определя, като сумата се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността. Следователно сумата на ред 13 в колона 5.3 следва да се раздели на броя на месеците през, които е упражнявана дейността, т.е. на три.
В колона 6 се попълва сборът от осигурителните доходи, върху които са дължими осигурителни вноски /колона 3 и 4/.
В колона 7 се вписва сумата от общия осигурителен доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на доходите, вписани в колона 3 и колона 5.3. Сумата, която следва да е вписана вколона 7е 1783,23 лв. завсеки един от месеците 10, 11 и 12.2009г.
Общият годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 1. Когато разликата е положителна, върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна – надвнесените суми се възстановяват.
Дължимата осигурителна вноска за 2009 г. в размера, определен за фонд “Пенсии” и ДЗПО в универсален пенсионен фонд, се изчислява от общия годишен осигурителен доход, вписан в т. 1 под Таблица 1, и се попълва в т. 2 и 3 под таблицата.
Аналогично следва да бъде попълнена и Таблица 2на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2009г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски.
Видно от приложените документи и с оглед гореизложеното считам, че самоосигуряващото се лице неправилно е определило годишния осигурителен доход върху, който се дължи окончателната осигурителна вноска.
Съгласно разпоредбите на чл.19 от Закона за националната агенция по приходите /ЗНАП/, Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконни актове, действия или бездействия на нейни органи и служители при или по повод изпълнение на дейността им.
Обезщетения за вреди от незаконни актове, действия или бездействия може да се искат след тяхната отмяна. Когато вредите са причинени от нищожен акт на органите или служителите на агенцията или от тяхно незаконно действие или бездействие, нищожността на акта, съответно незаконосъобразността на действието или бездействието, се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетение.
Следва да имате в предвид, че даните в декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ, както и приложенията към нея се попълват от лицето и то носи отговорност за невярно попълнени данни.
Съгласно разпоредбата на чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Предвид горното доходите, придобити през 2010г. ще следва да бъдат декларирани от Вас до 30 април 2011г.
Към настоящия момент няма утвърден образец на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ, в едно са приложенията към нея, както и указанията за попълването им поради което,отговор по третия поставен от Вас въпрос не може да Ви бъде даден.

Оценете статията

Вашият коментар