ЗДДС, чл.10, aл. 1, т. 1,ЗДДС, чл.132, aл. 1

2_1852-1/19.11.2010г.
ЗДДС, чл.10, ал.1,т.1 и чл.132, ал.1.
В Дирекция „ОУИ” гр. ….. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ……2010 г., в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружество с ограничена отговорност, в което съдружници са две юридически лица желае да се преобразува чрез разделяне по реда на чл.262 от ТЗ, при което преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация. Имуществото на преобразуващото се дружество ще премине към дружества, които могат да бъдат съществуващи дружества при разделяне чрез придобиване или новоучредени дружества при разделяне чрез учредяване, както и съществуващи и новоучредени дружества. Преобразуващото се дружество е регистрирано по ЗДДС лице и притежава апартаменти, придобити чрез строителство, заведени в счетоводството му като продукция.
Във връзка с изложената фактическа обстановка сте поставили следния въпрос:
Приложима ли е разпоредбата на чл.10, ал.1, т.1 от ЗДДС за липса надоставка настоки или услуги от преобразуващото се дружество към приобретателя /новоучреденото и/или приемащо дружество/?
На основание изложената фактическа обстановка изразявам следното становище, съобразено с разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС в сила от 01.01.2010г.:
Преобразуването на търговските дружества е регламентирано в чл. 261 и сл. ТЗ. В разпоредбата на чл. 261, ал. 1 ТЗ изчерпателно са изброени формите, под които може да се осъществи преобразуването на търговски дружества. Всяко търговско дружество може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, както и чрез промяна на правната форма.
Разделянето е форма на преобразуване, при която цялото имущество на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава към две или повече дружества, които могат да бъдат съществуващи дружества (приемащи дружества) при разделяне чрез придобиване, новоучредени дружества при разделяне чрез учредяване, както и съществуващи и новоучредени дружества едновременно.
По силата на чл. 262б, ал.1 от ТЗ приемащите или новоучредени дружества стават правоприемници на преобразуващото се дружество за съответната част, а преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.
Разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗДДС регламентира, че при преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон не е налице доставка на стоки или услуги от преобразуващия се към приобретателя. Лицето, към което преминава имуществото на преобразуващото се дружество, е правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС във връзка с получените стоки и услуги, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задължението за извършване на корекция на ползвания от преобразуващото се дружество данъчен кредит, съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗДДС.
Видно от горното, посочената разпоредба ще намери приложение в случай на преобразуване на търговското дружество по реда, предвиден в Търговския закон.
За приемащите и/или новоучредени дружества, които на основание чл.10, ал.1 от закона придобият стоки и услуги от регистрирано по ЗДДС лице ще възникне основание за задължителна регистрация, съгласно чл.132, ал.1 от ЗДДС. Регистрациятапо ЗДДС се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписване на преобразуването в търговския регистър. В чл. 132, ал. 3 от ЗДДС е посочено, че датата на регистрацията в случаите по чл. 132, ал. 1 от ЗДДС е датата на вписване на обстоятелството по чл. 10 в търговския регистър.

Оценете статията

Вашият коментар