НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.2, aл. 1,НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.3,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 2

2_186#2/24.01.2007г.
Наредба №5 – чл.2 ал.1, чл.3
Наредба Н-8 – чл.2 ал.2
Наредбата за елементите – чл.3, ал.3, т.
Въпросите Ви са:
1.Когато след изтичане на срока на трудов договор той автоматично е подновен като безсрочен и не е сключено допълнително споразумение следва ли да се подава уведомление по чл.62 от КТ?
2.Следва ли да се подава уведомление по чл.62 от КТ при промяна на трудовото възнаграждение?
3.Когато уведомление и придружителни писма към него се подават от упълномощено лице задължително ли е да има поставен печат върху придружителните писма?
4.Какъв е редът за подаване на уведомления по чл.62 от КТ по електронен път чрез упълномощено лице?
5.Собственикът на дружеството ще получи дивиденти от същото. Той не е получавал доходи за дейността му като управител и е получавал доходи от трудово правоотношение от друго място. Следва ли да подава декларация по чл.41 от ЗОДФЛ и ако не кои данни да посочи в декларацията обр.№6?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Въпрос 1 и 2:
В чл.3 от Наредба №5 от 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда /KT/ е визирано, че уведомление за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомление за промяна на работодателя или за промяна на правната му форма се изпраща:
1. в тридневен срок от:
а) сключване на трудовия договор;
б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;
в) издаване на постановлението по реда на чл.405а от Кодекса на труда;
2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;
3. в десетдневен срок от:
a)обнародване в “Държавен вестник“ на вписването за сливане, вливане, разделяне, отделяне или промяна на правната форма на търговските дружества;
b)сключване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или концесия;
c)фактическата промяна на работодателя.
Предвид обстоятелството, че автоматичното преминаване на срочен трудов договор в безсрочен и промяната на трудово възнаграждение не са сред хипотезите изрично изброените в чл.3 не следва да изпращате уведомления по чл.62, ал.4 от KT в компетентната ТД на НАП.
Въпрос 3:
Наредба №5 от 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда е подзаконов нормативен акт, издаден от Министерството на труда и социалната политика. Образците на формуляри и съдържащите ги реквизити, одобрени в Наредбата, имат предвидени с нея ред и начин за попълванеи подаване, който следва да бъде спазванот задължените лица.
Въпрос 4:
Уведомлението чл.62, ал.4 се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или чрез Интернет по предварително утвърден формат на записа заедно с придружително писмо /чл.2 ал.1 от Наредба №5 /.
В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава универсален електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, в тридневен срок от упълномощаването се представя заявление по образец съгласно чл.2, ал.4 на наредбата.
Когато задълженото лице няма електронен подпис и е упълномощило друго лице, притежаващо такъв да подава иподписва декларации и справки по електронен път от негово име, заявлението задължително се подава на хартиен носител като към него се прилагат актовете за упълномощаване /пълномощно и др./. Заявлението се подава в сектор “Прием и обработка на декларации” на ТД по регистрация на субекта. Данните от подаденото заявление се въвеждат в регистър на подадените заявления, за което ЗЛ се уведомява чрез изпращане на съобщение, подписно от органа по приходите от сектор “Прием и обработка на декларации” извършил проверката.
Въпрос 5:
Чл.42 алинея 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица /отменен с ДВ, бр.95 от 24 ноември 2006г./ визира, че годишна декларация по чл.41 за облагаемия доход за 2006г. не подават лицата, които са получили доходи само от трудови правоотношения и/или необлагаемите по този закон доходи, освободените от облагане по силата на други закони доходи, обложените с еднократен данък доходи по реда на чл.40 и обложените с еднократен данък доходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /отм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г./. Предвид обстоятелството, чедоходите от дивиденти се облагат с данък, който се удържа при източника по ЗКПО същите не подлежат на деклариране от лицето в ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ.
На основание чл.2 ал.2 от Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица представят в компетентната ТД на НАП декларация образец №6, в която посочват общият размер на дължимите вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване за предходната календарна година. Декларацията се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите еднократно до 15 април.
Следва да имате в предвид, че съгласно чл.3, ал.3, т.2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски при определяне на окончателния размер на физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества се вземат предвид възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти, след приспадане на нормативно определените разходи за съответната дейност по чл.22, ал.1, т.1, букви “а“ – “г“ от ЗОДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар