КСО, чл.7, aл. 3

2_308#1/26.01.2007г.
КСО – чл.7, ал.3
Въпросът който поставяте в запитването си е: Следва ли за възнагражденията за месец декември 2006г., които ще се изплатят през м.януари 2007г. да се прилага новата разпоредба на чл.7, ал.3 от КСО?
С § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007г. бяха направени изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване. Направено е изменение и в реда за внасяне на осигурителните вноски определен в чл.7 на Кодекса. Съгласно новата алинея 3 на чл.7 когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски до края на месеца, през който е извършено начисляването.
Следва да се има предвид, че за възнаграждения и други доходи от трудова дейност, начислени и неизплатени до 31.12.2006 год. от осигурителите, задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС” са дължими при изплащане на възнагражденията.
В случаите, в които след 01.01.2007 год. са начислени или изплатени доходи от трудова дейност, включително когато се отнасят за периоди преди тази дата, осигурителни вноски се дължат:
?до края на месеца, в който е извършено начисляването, в случай, че тези доходи не са изплатени;
?към датата на изплащане на доходите.
В тези случаи задължителните осигурителни вноски са в размерите за съответната година, за която се отнасят доходите от трудова дейност.

Оценете статията

Вашият коментар