облагане с данък върху разходите на разходи за издръжка на почивен дом, който от 10 години не функционира и има ли възможност обекта да не се третира като социален?

2_309/11.02.2010г.
ЗКПО – чл.204
Във Ваше писмено запитване изх.№………….., заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” с вх.№…………, е поставен въпрос относно облагане с данък върху разходите на разходи за издръжка на почивен дом, който от 10 години не функционира и има ли възможност обекта да не се третира като социален?
Според така представената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище предвид действащата нормативна уредба:
Според чл.204, т.2 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол /наети лица/.
Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл.204, т.2 от ЗКПО са начислените социални разходи, предоставени в натура, намалени с приходите, свързани с тези разходи, за съответния месец /чл.212 от ЗКПО/.
В §1, т.34 от ДР на ЗКПО е дадено определение за социални разходи за целите на чл.204 от закона и това са: „отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки”.
Една от социалните придобивки, посочена в чл.294, т.4 от КТ е осигуряване от работодателя на работниците и служителите на бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм.
Относно документирането на социалните разходи следва да са спазени изискванията за документална обоснованост, установени в чл.10 от ЗКПО, а когато се касае за документиране на стопански операции, които засягат само дейността на предприятието приложение намира и разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за счетоводството.
Видно от гореизложеното, данък разходите по реда на чл.204 от ЗКПО се дължи само когато разходите попадат в определението на §1, т.34 от ДР на ЗКПО.
Ако отчетените разходи за издръжка на почивен дом не отговарят на критериите за социални разходи, предоставени в натура, е необходимо да се определи дали тези счетоводни разходи могат да се признаят за данъчни цели предвид нормата на чл.26 от ЗКПО, според която не се признават за данъчни цели счетоводните разходи, несвързани с дейността /чл.26, т.1/, както и счетоводните разходи, които не са документално обосновани по смисъла на този закон /чл.26, т.2/.

Оценете статията

Вашият коментар