Осигуряване на общински съветник който е упражнявал дейност и като самоосигуряващо се лице от 2000 до 2003 г.

2_3060/ 05.12.2008 г.
КСО – чл. 4, ал. 3, т. 5 и т. 6
чл.4, ал.1, т.8
ОТНОСНО: Осигуряване на общински съветник който е упражнявалдейност и като самоосигуряващо се лице от 2000 до 2003 г.
Съгласноизложената в писмото Ви фактическа обстановка от 2000 до 2003 г. сте били общински съветник в община ……….. и сте получаваливъзнаграждение, изплащано чрез Сметка за изплатени суми, от която са Ви правени и удръжки залични осигурителни вноски. От м.ноември 2000 г. упражняватедейности като адвокат, за което сте внасяли вноски и като самоосигуряващо се лице. Във връзка с това поставяте следните въпроси:
-С какъв размер на осигурителните вноски е следвало да се осигурявате като общински съветник?
-За чия сметка са осигурителните вноски?
-Кой е следвало да ги удържа и внася?
При така изложената фактическаобстановка и действащата нормативна уредба, свързана с общественото осигуряване за периода, изразявам следното принципно становище по поставените въпроси:
Длъжността общински съветник се заема въз основа на проведени избори по реда на Закона за местните избори. Възнаграждението за трудовата имдейност се определя с правилник, съгласно чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
За лицата, упражняващи дейност като председател на общински съвет, общински съветник, общински посредник и др., за периода преди 1 януари 2004 г. се дължат осигурителни вноски като за лица, работещи по договор с възложител, за работа без трудово правоотношение /чл. 4, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Кодекса за социално осигуряване/. Здравноосигурителните вноски за тях за същия период се внасят по реда на чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване като работещи без трудови правоотношения.
За периода след 1 януари 2004 г.,държавното обществено осигуряване на посочените лицасе провежда на основание новосъздадената т.8 на чл. 4, ал. 1 КСО /ДВ.бр.112 от 2003 г./, т.е като лица, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности. Осигуряването е за всички осигурени рискове, върху размера на получаваното възнаграждение но върху не по малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по икономически дейности и групи професии, изчислен пропорционално на броя на дните, за които е изплатено възнаграждението и не повече от максималния месечен осигурителен доход. Внасянето на здравноосигурителните вноски след тази дата се провежда съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО като за лица, чието осигуряване се провежда на основание специални закони.
В хипотезата на едновременно извършване на трудова дейност като самоосигуряващо се лице /адвокат/ и работещ без трудово правоотношение /като общински съветник/, годините от 2000 до 2003 г. във връзка с извършените промени в осигурителното законодателство, условно можем да разделим на два периода-до 31 декември 2001 г. и след 1 януари 2002 г.
От 1 януари 2000 г. до края на 2001 г., когато самоосигуряващите се лица получават доходи по гражданско правоотношение за работа, която не е свързана с дейността им като самоосигуряващи се, осигурителните вноски се дължат по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО и те подлежат на задължително осигуряване в случаите когато полученото възнаграждение е равно или е над една минимална работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи.
Възнаграждението се изплаща чрез Сметка за изплатени суми и Служебна бележка, като чрез нея се удържат и осигурителните вноски, които са за сметка на лицето. Осигурителните вноски се внасят от възложителя, който изплаща възнаграждението, включително и удържаните за сметка на осигуреното лице и са в размера, определен за фонд „Пенсии” – 29 на сто, разпределят се в съотношение за сметка на възложителя и осигуреното лице 80 : 20.
Ако полученото месечно възнаграждение или сборът от възнагражденията, след намаляване с нормативно признатите разходи, е по-малък от минималната месечна работна заплата за страната, осигурителни вноски не се дължат.
От 1 януари 2002 г.с ПМС № 26 / ДВ,бр.19 от 2002 г./,са направени изменения и допълнения в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.
Съгласно чл.11, ал.1 и 2,за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО /самоосигуряващите се лица/ при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението на осигуреното лице. Самоосигуряващите се внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение за своя сметка при определянето на окончателния размер на осигурителния си доход по реда на чл.6, ал.8от КСО.

Оценете статията

Вашият коментар