КСО, чл.9, aл. 3, т. 2,КСО, чл.10, aл. 2, т. 5,НЕВД, чл.9, aл. 2

5_ 21-02-26/25.09.2008
КСО, чл.9, ал.3,т.2,, чл.10, ал.2, т.5,
НЕВ, чл.9, ал.2
Фактическа обстановка: Преди уволнението лицето е работило при условията на ІІ категория труд. За периода на уволнение е работило при друг работодател при условията на ІІІ категория труд. В запитването не е посочен периода на уволнение;
Въпрос: Следва ли да се довнесат разликите в осигурителните вноски между ІІ и ІІІ категория от работодателя, извършил уволнението;
За времето от 01.01.2000до 31.12.2001 г., съгласно чл. 10, ал. 2,т. 5 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/,в редакцията му до 31.12.2001 г. (от 1 януари 2002 г. чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО) за осигурителен стаж се зачита и времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването му на работа.
Когато лицето не е работило при друг работодател, вноските се внасят за сметка на осигурителя за целия период, признат за осигурителен стаж, върху полученото брутно възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на уволнението и са в размера, определен за фонд “Пенсии” за съответната категория труд.
В случай, че лицето е работило при друг работодател, осигурителни вноски на основание чл. 10, ал. 2,т. 5 /в редакцията му до 31 декември 2001 г./ от КСО не се дължат от работодателя, извършил неправомерното уволнение. Осигурителният стаж на лицето се зачита при другия работодател в зависимост от категорията на труда, по условията на която е работило при него.
След01.01.2002 г., на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО, за осигурителен стаж се признава времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа.За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски се внасят в размерите определени за фонд “Пенсии”, в зависимост от категорията на труда при условията, на които е работило лицето преди уволнението.
От 01.01. 2002 г. на основание чл. 9, ал. 5 от КСО, за лицата, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи се дължат осигурителни вноски за ДЗПО в професионален и универсален пенсионен фонд. Тези вноски също са изцяло за сметка на осигурителя.
От 01.01.2003 г. възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски за времето,през коетолицата са останали без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя (чл. 9, ал. 2 отНаредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, в сила до 31.12.2006г., от 01.01.2007г. чл.1, ал.2 от Наредба за елементите на възнаграждението и доходите върху, които се правят осигурителни вноски).
В конкретния случай, видно от писмото Ви,през периода на уволнението лицето е работило при друг работодател и е било осигурявано при условията на ІІІ категория труд.
Задължението Ви за внасяне на осигурителни вноски за периода на уволнението, което е признато за незаконно от компетентните органи следва да се определи предвид конкретната фактическа обстановка и цитираните по-горе разпоредби.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Подаване на декларации за започване на дейност в ТД на НАП при регистриране на дружества в България, чиято основна дейност е покупко-продажба на собствени недвижими имоти

ОТНОСНО:Подаване на декларации за започване на дейност в ТД на НАП при регистриране на дружества в България, чиято основна дейност е покупко-продажба на собствени недвижими

Прилагане на разпоредбите на чл. 189б, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

Изх. № 26-Р-646Дата: 20.09.2019 год. ЗКПО, чл. 189б, ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 189б, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит

Изх. № М-26-К-77Дата: 06.12.2019 год. Наредба №Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 4; Наредба № Н-18/2006 г., чл. 26, ал. 7; Наредба № Н-18/2006 г., Приложение

данъчно третиране на консултантски услуги, осъществявани на територията на страната съгласно разпореобите на ЗДДС

Изх. № 24-32-211Дата: .…………… .2008 г.относно: данъчно третиране на консултантски услуги, осъществявани на територията на страната съгласно разпореобите на ЗДДСВъв връзка с Ваше писмено запитване

fertte salla test uni