курса на USD за м.10,11,12.2012 г., който следва да приложите при изчисляване на данъчната основа в лева.

2_405/03.04.2013
ЗДДФЛ, §1, т.54 от ДР на ЗДДФЛ
ЗДДФЛ, §1, т.26, б.е от ДР на ЗДДФЛ
ЗДДФЛ, чл.75
Отправили степисмено запитване с вх.№……/…….03.2013 г. до Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” – ….. при ЦУ на НАП,в което сте посочили, че през последното тримесечие на 2012 година сте получили доходи като морско лице. На отправено устно запитване по време на приемна, организирана от отдел ДОП сте дали информация, че кораба Ви плава под Малтийски флаг, но не сте уточнили лицето, с което имате сключен договор.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте въпросите:
1.Откъде да получите информация относно курса на USD за м.10,11,12.2012 г., който следва да приложите при изчисляване на данъчната основа в лева.
2.С какви документи, следва да докажете получения от Вас доход? Има ли необходимост от представяне на извлечение от банковата сметка, по която са Ви превеждани заплатите?
3.С каква данъчна ставкапо Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/се облагат получените доходи от морски лица?
С оглед изложената непълна фактическа обстановка и съобразявайки се със преценката Ви, че се явявате морско лице по смисъла на ЗДДФЛ изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължениетоза данъци за придобити доходи от източницив страната и чужбина. Когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на Българската народна банка към датата на придобиването им. Тази информация е достъпна на електронната страница на БНБ : http//www.bnb.bg, „Статистика, „Архив”, „Търсене по период и валута”.
С измененията на ЗДДФЛ в сила от 01.01.2010 г. се въведе различен режим на облагане налицата, които попадат в обхвата на категорията„морски лица”.
По смисъла на §1, т.54 от ДР на ЗДДФЛ „Морско лице” е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава- членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораб, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна или специална подготовка, придобито по реда на Наредбата по чл.87, ал.1 от Кодекса за търговско мореплаване.
За да се ползва лицето от преференциалния режим на облагане, кумулативно следва да са налице описаните предпоставки.
Понятията”трудови правоотношения” и „работодател” имат своите специални дефинициив данъчния закон- §1, т.26 и т.27 от ДР на ЗДДФЛ.
За целите на данъчното облагане на „морските лица”, понятието трудови правоотношения има по широк обхват. Легална дефиниция на „трудови правоотношения” /ТПО/е дадена в т.26 от §1 от ДР на ЗДДФЛ. За да се определи в коя от изброените хипотези попада лицето, съответно реда за облагането му, следва дасе определи вида на договора и страните по него. Относими къмправоотношенията по силата на които престират труда си морските лица са б.”а”иб”е” на т.26 от §1 от ДР на ЗДДФЛ.
-т..26,б.а от §1 –ви на ДР на ЗДДФЛ – правоотношенията с работници и служители по Кодекса на труда
-т.26, б.е, предложение второ от §1-ви от ДР на ЗДДФЛ – правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната
„Работодател” по смисъла нат.27от §1 отзакона е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица потрудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал.
Облагаемият доход за лицата, които са в трудови правотношения по Кодекса на труда се формира по реда на чл.24 от ЗДДФЛ, като авансово облаганена получените през годината доходипо тези ТПО е по чл.42 от ЗДДФЛ. Авансовият данъкза доходи от ТПО се определя от работодателя , като за доходите придобити като морско лице, данъчната ставка е 1 на сто, и същият се удържа и внася от работодателя при окончателното изплащане на дохода. Определянето на годишния данък за доходи от ТПОесъобразно чл.49 от ЗДДФЛ.Годишната данъчна основа за доходите, придобити като морско лице, е 10 на сто от определената по ал. 1 годишна данъчна основа /чл.25, ал.3 от ЗДДФЛ/. Данъчната ставка е 10 на сто. Работодателят до31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл.25, ал.3 от с.з., намалена с данъчните облекчения по чл.49, ал.3 от с.з., когато към 31 декември на данъчната година е работодател по основното трудово правоотношение. При поискване от лицето, работодателят по чл.49, ал.1, издава не по късно от 31 януари на следващата година служебна бележка по образец за придобитите през годината облагаем доход и за удържания данък.Ако лицето има и други доходи, които подлежат на деклариране с годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, в същата следва да попълни и Приложение 1 „Доходи от трудови правоотношения”, като се приложи издадената му служебна бележка.
Както посочихме това ще е редът на облагане само ако страната, с която е сключен посочения договорима качествотоработодател по смисъла на т.27от §1 от ДР на ЗДДФЛ.
Относно данъчното облаганена доходиполучени по трудови правоотношения по смисъла на §1,т.26, б.”е” от ДР на ЗДДФЛ.
При тези правоотношениялицата, които попадат в обхвата й, нямат работодател по смисъла на т.27 от §1 от ДР на ЗДДФЛ и не дължат авансов данък.Данъчното облагане се извършва с подаването на годишна данъчна декларация по чл.50 от същия закон за получените доходи като морско лице, като годишната данъчна основа за тези доходие 10 на сто от определената по ал. 1 годишна данъчна основа /чл.25, ал.3 от ЗДДФЛ/. Данъчната ставка е 10 на сто. В подадената декларация лицето само определя облагаемия доход и годишната данъчна основа по реда на чл.25 от ЗДДФЛ. Тези доходи участват при формирането на общата годишна данъчна основа, а данъкът се определя по реда на чл.48 от ЗДДФЛ и се внася в срок до 30 април на следващата година.Предвид, че доходите,получени от морското лице са с източник в чужбина в тези случаи следва да бъде подаденагодишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ,обр. 2001 а, за доходи от източник в България и чужбина.
Законодателят не е въвел като изискване към годишната данъчна декларация да се представят писмени доказателства, доказващи обстоятелствата по т.54 от §1 на ДР на ЗДДФЛ, както и такива удостоверяващи размера на получения доход, но в чл.50, ал.5 от с.з. е регламентирано, че към нея следва да се приложат удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава. В случаите, в които за доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действащата данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане”освобождаване с прогресия” местните физически лица могат да не представят удостоверение за размера на внесения данък.
Следва да се има предвид, чесъгласно чл.75 от ЗДДФЛ когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от РБългария, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба, като в тях е регламентиран съответния метод за избягване на двойното данъчно облагане.
Извънслучаите, когато има сключена СИДДО между България и държавата, в която се намира действителното управление на корабособственика или държавата на флага, местните физически лица при определянето на данъка върху дохода си, ползват данъчен кредит за идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени в чужбина от съответните компетентни органи. Данъчния кредит се определя за всяка държава и за всеки вид доход поотделно и се ограничава до сумата на българския данък върху доходите, който би бил дължим върху тези доходи с източник в чужбина, ако се прилагаше към местен доход.
.

Оценете статията

Вашият коментар