ЗКПО, чл.10,ЗКПО, чл.77,ЗСч, чл.7

2_404-3/04.05.2015г.
ЗКПО, чл.10
ЗКПО, чл.77
ЗСч, чл.7
Зъболекар сте и ползвате под наем зъболекарски кабинет, в сграда, собственост на Община …… В същата сграда се намира и кабинет, наемател на който е общопрактикуващ лекар. Скоро сте установили, че изразходваната електроенергия от двата кабинета се отчита на контролно измервателен уред, партидата на който е заведена на общопрактикуващия лекар.Получател по фактурите, издавани от електроразпределителното дружество за ползваната в двата кабинета електроенергия е колегата Ви. Постигнали сте споразумение да заплатите половината от общата сума за ползваната електроенергия за периода от м. март 2013г. до м. февруари 2015г.
Във връзка с изложено поставяте въпроса допустимо ли е общопрактикуващият лекар да издаде фактура за сумата, която ще заплатите и ако не как следва да отчетете тази сума като разход за фирмата.
На основание изложената фактическа обстановка изразявам следното принципно становище:
Разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ указва, че счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството /ЗСч/, отразяващ вярно стопанската операция.
Съдържанието на първичния счетоводен документ е определено в чл. 7, ал. 1 от ЗСч, според който същият следва да съдържа най-малко следната информация:
1.наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2.дата на издаване;
3.наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция.
Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.2 от ЗКПО, счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.
Предвид гореизложеното при заплащане на разходите за ел.енергия за сметка на наемателя ЕООД „…… – АИПППДМ…. за ползвания от дружеството имот, другият наемател следва да документира стопанската операция с първичен счетоводен документ, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от ЗСч., който да удостоверява количеството и стойността на изразходваната ел. енергия.
Законодателят не е предвидил форма на първичния счетоводен документ. Такъв може да бъде констативен протокол, разписка, сметка и др., като изискването е същият да отразява вярно документираната стопанска операция.
При условие, че дружеството не може да докаже с първичен счетоводен документ по смисъла на чл. 10, ал. 1 или ал. 2 от ЗКПО във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗСч, че е налице документална обоснованост, счетоводните разходи за електроенергия няма да бъдат признати за данъчни цели на основание чл. 26, т. 2 от ЗКПО.
Отделно от това, видно от информацията в запитването, наемателят ще заплати на другия наемател консумираната ел.енергия за периода от м.03.2013г. до м.02.2015г., поради което издаденият първичен счетоводен документ през 2015г. ще съдържа данни за разходи за 2013, 2014 и 2015г.
Следва да имате предвид, че съгласно чл.4, ал.1, т.1 от ЗСч един от основнитесчетоводни принципи е принципа на текущото начисляване, който изисква приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, да се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.
На основание чл.77, ал.1 и ал.2 от ЗКПО разходите, отчетени в нарушение на счетоводното законодателство, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане; непризнатите за данъчни цели разходи по ал.1 се признават за данъчни цели, когато това е допустимо по този закон и при спазване изискванията на глава 12 от ЗКПО.
При откриване през текущата година на счетоводни грешки, свързани с минали години данъчно задълженото лице следва да приложи чл.75 от ЗКПО.
Следва да имате предвид, че установяването на конкретната фактическа обстановка и относимите към нея доказателствата ще се осъществи от органите по приходите при извършване на последващ данъчен контрол.

Оценете статията

Вашият коментар