ЗДДФЛ, чл.27

2_1810/20.07.2009г.
ЗДДФЛ, чл. 27
Отправено е писмено запитванедо Отдел „Данъчно осигурителна практика” при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. В.
В запитванетопоставятеследните въпроси:
1. Необходимо ли е да сключвате договор за наемна семейния Ви хотел в качеството Ви на физическо лицеи фирмата Ви за да го ползвате в дейносттай?
2. Възможно ли е от счетоводна гледна точка да заведете този хотел като не текущ актив и го амортизирате за данъчни и счетоводни цели.
В отговор на поставените въпроси изразявам следното становище:
Нормативния документрегламентиращдоговорите за наем във вътрешното ни гражданскозаконодателство еЗакона за задълженията и договорите /ЗЗД/.
Съгласно чл. 8 от ЗЗД,договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях.
С вписванетона едно лице в търговскиярегистъркато едноличен търговец не се появява нов правен субект и не се придобива новаправосубектност различнаот тази нафизическото лице, а лицето получава възможността да действа като търговецв стопанския оборот и търговските сделки. Предвид изложеното физическото лице – търговец, не може да сключи сам със себе си договор за наем.
Вчл. 27 от Закона за данъците върху доходите нафизическите лица /в сила от 01.01.2007г./ се съдържат разпоредбирегламентиращиизползването на личноимущество нафизическото лице за дейността му като търговец. На основание чл. 27, ал. 1,физическо лице – собственик на предприятието на едноличния търговец, може да включи в имуществото на едноличния търговец придобити от него движими и недвижими вещи, които:
1. не са в режим на съсобственост, или
2. са част от съпружеска имуществена общност.
Вещите по ал. 1 се завеждат в счетоводството на едноличния търговец по документално доказаната им цена на придобиване. / чл. 27, ал. 2/
В случаите по ал. 1 физическото лице – собственик на едноличния търговец, съставя протокол, в който посочва вида на вещта и документално доказаната цена за придобиването й.
Съгласно чл. 27, ал. 4 когато имуществото е съпружескаимущественаобщност, другият съпруг декларира с нотариално заверена декларация съгласието си за включване на вещта в имуществото на едноличния търговец.
Следва да имате предвид разпоредбата на ал. 5, споредкоято, ако впоследствие вещта по ал. 1, бъде изключена от имуществото на едноличния търговец и премине към физическото лице – собственик, за данъчни цели се смята, че физическото лице – собственик на едноличния търговец, извършва продажба на тази вещ по пазарна цена, независимо от обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ.В този случай , облагаемият доход се определя като разлика между:
1. пазарната цена и данъчната стойност – за данъчни амортизируеми активи по Закона за корпоративното подоходно облагане;
2. пазарната цена и документално доказаната цена на придобиване – за всички други вещи.
Предвид разпоредбата на чл. 27, ал. 7 от закона, при последваща продажба илизамянана веща от физическото лице – собственик, както и при последващо завеждане на имуществото в счетоводството наедноличниятърговецпазарната цена по ал. 5 се приема за цена на придобиване.
Във връзка с дефинирането на понятието„пазарна цена” законът препраща към Данъчно осигурителния процесуален кодекс /от § 1, т. 9 отДР на ЗДДФЛ /.
Посмисъла на т. 8 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Данъчно осигурителния процесуален кодекс „пазарна цена”е сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.
Завеждането насемейния Ви хотелв счетоводството на предприятиетоВи по реда на чл. 27 от ЗДДФЛи при условие, четой може да бъде признаткато дълготраен материален актив по см. наСС 16 „Дълготрайни материални активи”е предпоставка да начислявате за същиясчетоводни разходи за амортизациипри спазване разпоредбите на СС № 4 „Отчитане на амортизациите”.
При определяне наданъчнияфинансов резултатот дейносттамогат да Ви бъдат признатиданъчни амортизацииза този актив, ако същия евключен вданъчнияамортизационенпланпо редаи условията наГлава десета от Закона за корпоративното подоходно облагане„Данъчни амортизируеми активи”.

Оценете статията

Вашият коментар