минимума реквизити, регламентирани в чл.7 от ЗСч, които следва да съдържа първичният документ са задължителни в случаите, в които документите се издават от български предприятия. Това обаче не отменя

2_794/26.05.2011 г.
ЗКПО чл.26, т.1
ЗКПО §1, т.13 от ДР
ЗКПО чл.10, ал.1
КТ чл.229
В Дирекция ОУИ …. е постъпило писмено запитване от ЕООД ……………., БУЛСТАТ …………….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
ЕООД има намерение да сключи договор по чл.229 от КТ – Договор за придобиване на квалификация със студент – редовна форма на обучение в университет в чужбина. Студентът е свързано лице по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗКПО с управителя на дружеството.
Поставени са следните въпроси:
1.Отпусната стипендия, която е за издръжка и общежитие, ще бъде ли призната в пълен размер като разход за дейността на фирмата?
2.До какъв размер дружеството може да отпусне стипендия, изхождайки от сделки между несвързани лица?
3.По какъв начин следва да бъдат документално обосновани режийните разходи, за да бъдат признати, тъй като голямата част от тях са за храна и консумативи и за тях вероятно няма да се получат първични счетоводни документи по чл.7 от Закона за счетоводството /ЗСч./? Достатъчно условие ли е отпусната стипендия да бъде превеждана на картова сметка, от където да е видно в какви направления и размери са извършвани плащанията?
При така изложената фактическа обстановка предвид действащата за 2011г. нормативна уредба изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.229, ал.1 от КТ работодател може да сключи договор с лице, което постъпва или е постъпило в учебно заведение за придобиване на квалификация. На основание ал.2 на същия член работодателят е длъжен да осигурява на обучаващия се издръжка и други условия във връзка с обучението и след завършване на обучението да го приеме на работа по придобитата квалификация за уговорения от страните срок, който не може да надвишава 6 години.
В случаите, когато работодателят сключи договор с физическо лице по силата на чл.229 от КТ – Договор за придобиване на квалификация и при спазване на условията, определени с този нормативен акт, разходите, направени за сметка на работодателя във връзка с изпълнение предмета на договора /стипендия за издръжка и общежитие/, се третират като разходи за дейността и за данъчни цели с тях не се преобразува финансовият резултат в посока увеличение по реда на чл.26, т.1 от ЗКПО.
Необходимо условие за третирането на разходите по договор за придобиване на квалификация като разходи за дейността е същите да бъдат документално обосновани съгласно изискванията на чл.10 от ЗКПО и Закона за счетоводството /ЗСч./, според който:
-счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция /чл.10, ал.1 от ЗКПО/;
-счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които яудостоверяват /чл.10, ал.2 от ЗКПО/.
Следва да имате предвид, че ЗСч и ЗКПО са нормативни актове, които имат териториален обхват на действие. Техните разпоредби относно минимума реквизити, регламентирани в чл.7 от ЗСч,които следва да съдържа първичният документ са задължителни в случаите, в които документите се издават от български предприятия. Това обаче не отменя необходимостта от наличието на първичен документ, доказващ извършения разход, който да съдържа достатъчно информация за наименованието на документа, идентификация на издателя и получателя на документа, предмет и стойност и др.
По информация от запитването обучаващото се лице е „свързано лице” с дружеството по смисъла на §1, т.13 от допълнителните разпоредби на ЗКПО. Тъй като в данъчното законодателство не са регламентирани точни размери на разходите за издръжка на обучение, дружеството – страна по договора по чл.229 от КТ, следва да определи размера на разходите, като използва всички възможни източници на официална статистическа информация. Ако условията, при които са направени разходите за обучение се отличават от условията при независими субекти, за данъчни цели при определяне на данъчната основа за облагане с корпоративен данък на дружеството следва да се приложи Част първа, Глава четвърта на ЗКПО„Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане”.
В случай, че при последващ данъчен контрол се установи, че не са изпълнени условията на чл.229 от КТ, сумите, изплатени за обучението могат да се третират като скрито разпределение на печалбата по смисъла на §1, т.5, б.”а” от ДР на ЗКПО.