Молба на ТБ ===АД, клон ..= за възстановяване на суми, представляващи налично салдо по закрита ,.ДДС-сметка

Изх. № 24-34-121
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО:Молба на ТБ „===“АД, клон ..=“ за възстановяване на суми, представляващи налично салдо по закрита ,.ДДС-сметка“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
В отговор на Ваша молба, постъпила с писмо с вх.№ 24-34-121 от 20.02.2007г. по описа нана НАП, изразявам следното становище:
Видно от описания в молбата ви случай, в републиканския бюджет е постъпила два пъти една и съща сума. представляваща салдо на клиента на банката по откритата от него ..ДДС-сметка“. В случай, че същата е постъпила без основание, считам, че за титуляра на банковата сметка, от която са преведени повторно горепосочената сума, възниква правната възможност да претендира възстановяването им по реда на чл.128 от ДОГ1К.
Производството по извършване на проверка за установяване на основанията за прихващане или възстановяване, може /щ започне и по инициатива на органите по приходите, в съответствие с принципа на служебното начало, регламентиран в разпоредбата на чл.5 от ДОПК. С оглед на гореизложените съображения, органите по приходите при компетентната Териториална дирекция на НАП ~ гр…. следва да
установяват наличие на основанията за възстановяване и прихващане на недължимо платения данък чрез извършване на проверка по реда на чл.129, ал.2. т.2 от ДОПК или на ревизия.
//

Оценете статията

Вашият коментар