ЗДДС, чл.26, aл. 3,ЗДДС, чл.64, aл. 1,ЗДДС, чл.50,ЗДДС, чл.2, aл. 2

Изх. № 26-C-30……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Уважаеми господин,
По повод Ваши писмени запитвания с вх.№ 26-С-ЗО/ 27.03.2007г. и 26-С-ЗО/ 30.06.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
По въпрос №1:
Следва ли да се начислява ДДС при безвъзмездно вътреобщностно придобиване на рекламни материали и мостри?
Съгласно чл.2, т.2 от ЗДДС обект на облагане с данък върху добавената стойност е всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация. Това означава, че не подлежат на облагане с данък върху добавената случаите, при които липсва възмездност (насрещна престация), представляваща цена или възнаграждение платено или дължимо на доставчика, определено в пари, стоки или в услуги.
По въпрос №2
Следва ли да се начислява ДДС за транспорта при вътреобщностно придобиване на стоки, когато се осъществява от българска транспортна фирма?
От така зададения въпрос не става ясно дали същият се отнася до определяне на данъчната основа при вътреобщностно придобиване или се отнася до данъчния режим на транспортна услуга, предоставена от българска транспортна фирма във връзка с вътреобщностно придобиване, предвид което изразявам принципно становище:
В случай, че въпросът се отнася до определяне на данъчната основа при вътреобщностно придобиване следва да се има предвид разпоредбата на чл.64, ал.1 от ЗДДС, съгласно която данъчната основа при вътреобщностно придобиване се определя по реда на чл.26 от същия закон, т.е. по общия законов ред. В ал.З на чл.26 от ЗДДС са посочени елементите, с които се увеличава данъчната основа на доставката, като в т.З е посочено, че същата се увеличава със „съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисионна, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката“. От текста на цитираната разпоредба е видно, че в данъчната основа се включват тези съпътстващи разходи, които са пряко свързани с доставката и са начислени от доставчика на получателя. В обхвата на чл.26, ал.З, т.З от ЗДДС ще попадат случаите, при които се извършва доставка на стоки и транспортирането им се осигурява от доставчикът, но разходите по транспорта се поемат от получателя по доставката и не са включени в цената на стоката.
1
В случай, че въпросът се отнася до данъчното третиране на доставка с предмет транспортна услуга по повод вътреобщностно придобиване на стоки, извършвана от българска транспортна фирма, следва да се има предвид разпоредбата на чл.22 от ЗДДС. Данъчното третиране на доставките имащи за предмет транспорт на стоки между две държави членки се определя в зависимост от:
мястото, от което транспортът на стоките започва;
наличието на регистрация за целите на ДЦС на получателя по доставката на услугата с предмет вътреобщностен транспорт на стоки.
По въпрос №3
Следва ли да се начислява ДДС при продажба на МА, стока или рекламни материали, за които при покупката не е ползван данъчен кредит?
По силата на чл.50 от ЗДДС освободена е доставката на стоки или услуги:
1.които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2.при производството, придобиването или вноса, на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70.
Това от своя страна означава, че е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
регистрирано по ЗДДС лице да се разпорежда с произведени, закупени или придобити по друг начин от него стоки или с резултата от получена от него услуга; за тях на лицето да е начислен ДДС (от регистрирани лица – по облагаемата доставка, получена от лицето, прилагащо чл.50; от митнически органи – при внос на стоки, осъществен от въпросното лице; от лицето, като платец на данъка по глава осма от ЗДДС);
лицето не е приспаднало този начислен ДДС, като данъчен кредит, тъй като по силата но други разпоредби от ЗДДС, същият не с право на данъчен кредит. Съгласно §11, от ДР на ЗДДС разпоредбата на чл.50 от ЗДДС се прилага и в случаите на доставки на стоки или услуги, за които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.65, ал.1 от отменения ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ’

Оценете статията

Вашият коментар