молба за извършване на корекция на неправилно изписани дружествени данни (фирма) на латиница, при извършване на проверка от територията на друга държава членка за валидиране на идентификационен номер

Изх. № 26-Д-246
Дата:15.12.2017 год.
ЗДДС, чл. 169
ОТНОСНО: молба за извършване на корекция на неправилно изписани дружествени данни (фирма) на латиница, при извършване на проверка от територията на друга държава членка за валидиране на идентификационен номер за целите на данъка върху добавената стойност (ДДС) в информационна система (ИС) VIES на интернет страницата на Европейската комисия (ЕК)
Във Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. №…………….. г., е изложена следната фактическа обстановка:
Българско дружество е клон на чуждестранно юридическо лице с принципал френско дружество, наричано по-долу Клонът/Клона. Клонът е вписан в Търговския регистър на Агенцията по вписванията (ТР), като същият е регистриран и за целите на ДДС в страната. При вписването си в ТР, Клонът е посочил начина, по който желае да бъде изписвано името му на латински език.
При извършване на проверка от чуждестранен клиент на Клона в ИС VIES на интернет страницата на ЕК, относно валидността на VIN номера, същият е установил, че наименованието на Клона не е изписано коректно. За потвърждение е приложено печатно копие на електронна бланка за валидиране, в което дружеството е посочило разликите в изписването на наименованието и e подчертало липсата на думата България. Считате, че това би поставило под съмнение идентичността на субекта и би довело до загуба на приходи от нереализирани сделки.
В писмото е посочено, че Клонът е поставил проблема пред органите на НАП, като в отговор същите са заявили, че всяка държава членка има право да транслитерира наименованието на субектите, регистрирани за целите на ДДС, по свой собствен начин. На дружеството е обърнато внимание, че преводът се извършва автоматично и не са налице основания за извършване на корекция. Дружеството е посочило, че при регистрацията си в ТР е подало информация относно това как желае да бъде изписано името му на латиница и е обърнало внимание, че при наличие на автоматичен превод липсва думата България. Според Клона, несъответствието в изписването на латински език се дължи на неправилно подадени данни от НАП към ИС VIES.
В тази връзка молбата Ви е:
Да бъде извършена корекция на неправилно изписани дружествени данни (фирма ) на латиница на електронната страница на ЕК при валидация на VIN номер от територията на друга държава членка.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададените от Вас въпроси:
Понастоящем при извършване на проверка за валидност на ДДС идентификационен номер на интернет страницата на ЕК от държава членка, различна от тази по идентификация, същата се осъществява въз основа на информацията, налична в съответната база данни и на официалния език на държавата членка по регистрация на субекта, като електронният портал на ЕК е пряко свързан с националната база данни на отделните държави членки. Понастоящем не съществува обща европейска база данни за лица, регистрирани за целите на ДДС в държавите членки на Европейския съюз (ЕС).
В конкретния случай наименованието на Клона е изписано в националната база данни на страната на български език, като всички данни за дружеството, в т.ч. наименование и адрес, са изписани на кирилица.
В някои държави членки, с цел улеснение на данъкоплатците, при извършване на проверка за валидност на VIN номер в сайта на ЕК, приходните им администрации са разработили собствени приложения за транслитерация на имената и адресите на дружествата от кирилица на латиница. Такъв пример са данъчните администрации на Германия и Италия. В писмото си не сочите от територията на коя държава членка е извършена проверката за валидност на VIN номера на Клона и дали държавата членка е разработила и въвела такава собствена система за транслитерация от кирилица на латиница.
Относно актуалните регистрационни данни на Клона, налични в ИС VIES на НАП и в ТР на Агенцията по вписванията, е извършена справка, при която бе установено, че името на Клона на български език съответства на изписването му, налично в ИС VIES, и по този начин е визуализирано и на официалния сайт на ЕК в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕС) №904/2010 от 04.10.2010 г.
Точният начин, по който ИС VIES на НАП визуализира на кирилица регистрационните данни на Клона (име на фирма, правна форма и адрес) към официалния сайт на ЕК при валидиране на ДДС идентификационен номер, може да бъде проверен на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
В следствие на изложеното, Ви уведомявам, че НАП коректно визуализира данните на Клона (име, адрес и VIN номер) на официалния сайт на ЕК на кирилица чрез ИС VIES и не би могло категорично да бъде установено дали неправилното изписване на латиница е в следствие на неправилна транслитерация на държавата членка от територията, на която се извършва проверката за валидност. За извършване на корекция в неправилно изписаните на латиница дружествени данни, следва да се обърнете към данъчната администрация на държавата членка, от територията на която се извършва проверката за валидност.
ЗАМ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.6, aл. 2

2_429/22.03.2011гЗДДСчл. 6, ал. 2Вие сте регистрирано по ЗДДС лице и имате доставчик на материали от Хонг Конг, който Ви е издал фактура за тях. Тези

право на данъчен кредит за начислен по чл. 131, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) данък върху добавената стойност за доставка на имот при публична продан по реда на Гражданко п

Изх. № 24-38-55Дата:10.10.2016 год.ЗДДС, чл. 69;ЗДДС, чл. 70, ал. 5;ЗДДС, чл. 131;ППЗДДС, чл. 83;ППЗДДС, чл. 83а. ОТНОСНО: право на данъчен кредит за начислен по чл.

Осигурителни вноски върху възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал по Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

КСО – чл. 6, ал. 2 и 3;НЕВДПОВ – чл. 1, ал. 8, т. 19 ОТНОСНО: Осигурителни вноски върху възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал

Здравноосигурителни вноски за лице в неплатен отпуск, здравноосигурено в Германия като участник в квалификационна програма за преподаватели

ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б”ОТНОСНО:Здравноосигурителни вноски за лице в неплатен отпуск, здравноосигурено в Германия като участник в квалификационна програма за

Срокове за съхраняване на документация

ОТНОСНО: Срокове за съхраняване на документация след ликвидация на дружествоВ отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ 96-00-268 от 10.08.2009г. при Дирекция „ОУИ”

vega