Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на преотстъпване на корпоративен данък при условията на минимална помощ или на държавна помощ за регионално развитие

Изх. № 26-Д-327
Дата: 25.07.2016 год.
ЗКПО, чл. 184;
ЗКПО, чл. 188;
ЗКПО, чл. 189.
ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на преотстъпване на корпоративен данък при условията на минимална помощ или на държавна помощ за регионално развитие
Вна Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 26-Д-327/12.07.2016 г., в което е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството е производител на бутилирани води и безалкохолни напитки. Общината, където се извършва производствената дейност, е в списъка на общините с безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2015 г.
В съответствие с разпоредбите на ЗКПО ръководството на дружеството очаква за 2016 г. да отговаря на изискванията за преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО във връзка с чл. 189 (държавна помощ за регионално развитие) или с чл. 188 (минимална помощ).
„……..“ АД е едноличен собственик на дъщерното си дружество – „…….“ ЕАД, отговаряйки на категорията „равнище група“ съгласно § 1, т. 78 от ДР на ЗКПО. „….. …..“ ЕАД е ползвало данъчно облекчение – минимална помощ по чл. 188 от ЗКПО до 2013 г., включително. От 2014 г. дружеството не покрива новите критерии, в сила от 01.01.2014 г., и не ползва данъчни облекчения за корпоративен данък.
През 2016 г. двете дружества ще кандидатстват по няколко проекта на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а именно:
– Проект 2014BG05М90РО01 – 1.2014.001-С0001 „Нова възможност за младежка заетост“, който дава възможност на работодателя да наема младежи на възраст до 29 години включително в направление Стажуване. Съобразно своите потребности работодателят включва в стажуване по схемата младежи, завършили средно професионално или висше образование и без трудов стаж по специалността. Посредством наставничеството на работодателя или определено от него лице стажуващите ще усвояват практически умения по придобитата професия или специалност.
– Проект BG05М9ОР001 – 1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Целта на проекта е да подобри работната среда в предприятието чрез осигуряване на добри и безопасни условия натруд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Ползването на минимални и държавни помощи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от „……..“ АД ще ограничи ли ползването на преотстъпен данък от дружеството по смисъла на чл. 184 от ЗКПО във връзка с чл. 189 (държавна помощ за регионално развитие) или във връзка с чл. 188 (минимална помощ) от същия закон?
2. Ползването на минимални и държавни помощи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от „… …..“ ЕАД ще ограничи ли ползването на преотстъпен данък от „……“ АД на равнище група, във връзка с разпоредбите на чл. 189 (държавна помощ за регионално развитие) или във връзка с чл. 188 (минимална помощ) от ЗКПО?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относиматанормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Относно чл. 184 във връзка с чл. 188 от ЗКПО – минимална помощ:
Съгласно чл. 188, ал. 1 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, е налице, когато сумата на получените минимални помощи от данъчно задълженото лице през последните три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава праг от левовата равностойност на 200 000 евро, а за данъчно задължено лице, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение – праг от левовата равностойност на 100 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото. Тези прагове се прилагат независимо от това дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейския съюз. В сумата на получените минимални помощи се включват и:
1. преотстъпеният корпоративен данък на данъчно задълженото лице за последните три години, включително корпоративният данък, който подлежи на преотстъпване за текущата година, с изключение на преотстъпения корпоративен данък, за който са изпълнени условията на чл. 189 и 189б (държавна помощ за регионално развитие и за земеделски стопани) от ЗКПО;
2. всички предходни помощи за последните три години, включително текущата, предоставяни на някое от преобразуващите се дружества, които следва да се вземат предвид от данъчно задълженото лице съгласно чл. 3, параграфи 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), като резултат от преобразуване на дружествата или прехвърляне на предприятие.
Посочените в запитването проекти: – Проект 2014BG05М90РО01 – 1.2014.001-С0001 „Нова възможност за младежка заетост“ и Проект BG05М9ОР001 – 1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, са в режим de minimis (минимална помощ), което означава, че сумата на помощта и по двете схеми следва да бъде съобразена при изчисляване на общия размер на минималната помощ по реда на чл. 188, ал. 1 от ЗКПО.В случай че общата сума надхвърли левовата равностойност на 200 000 евро за трите последователни години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.), за дружеството няма да е налице право за ползване на данъчното облекчение по чл. 184 във връзка с чл. 188 от ЗКПО, представляващо минимална държавна помощ, за 2016 г.
Относно чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие:
С разпоредбата на чл. 189, т. 3, буква „з“ от ЗКПО е въведено ограничение по отношение на материалните и нематериални активи, които са част от проекта за първоначална инвестиция, а именно за тези активи данъчно задълженото лице не трябва да е получател по някоя от следните помощи:
аа) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
бб) минимална помощ, предоставяна съгласно всички регламенти за помощ de minimis;
вв) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
гг) всяка друга публична финансова помощ от държавния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
Целта на ограничението е едни и същи приемливи разходи за тези активи да не се финансират от повече от един източник, т.е. за целите на данъчното облекчение е допустимо те да се финансират само по реда на ЗКПО.
ЗКПО съдържа специални условия относно възникването или преустановяването на правото на преотстъпване. Съгласно чл. 173, ал. 4 от ЗКПО (нова – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) правото на преотстъпване по чл. 184, във връзка с чл. 189 не възниква в случаите, в които не са изпълнени всички условия на глава двадесет и втора от същия закон за прилагане на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие. Правото на преотстъпване по реда на чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО се преустановява и в случаите, в които не са изпълнени всички условия на тази глава за прилагане на данъчното облекчение – държавна помощ за регионално развитие – чл. 172, ал. 3 от ЗКПО (изм. ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.).
Следователно правото на преотстъпване по чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО няма да възникне/ще бъде преустановено, ако приемливите разходи за активите, които са част от проекта за първоначална инвестиция, се финансират и с помощта от посочените схеми за подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
По втори въпрос:
Относно чл. 184 във връзка с чл. 188 от ЗКПО – минимална помощ:
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗКПО, когато към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице е едно и също предприятие, данъчното облекчение е налице, когато сумата на получените минимални помощи от всички лица, които са едно и също предприятие, през последните три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава съответния праг от левовата равностойност по ал. 1 на същата разпоредба.
Според § 1, т. 71 от ДР на ЗКПО „едно и също предприятие“ е предприятие по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
По смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 за целите на настоящия регламент „едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.
Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.
С оглед на гореизложеното „…..“ АД и „…….. …….“ ЕАД следва да се разглеждат като едно и също предприятие.
Относно чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие :
Понятието „равнище група“ е дефинирано в § 1, т. 78 от ДР на ЗКПО (нова – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), а именно: „равнище група“ за целите на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, са лицата, попадащи в едно от взаимоотношенията по § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), т.е. в обхвата на дефиницията за „контрол“. От посоченото във Вашето запитване става ясно, че „…..“ АД и „…… ……..“ ЕАД попадат в обхвата на понятието „равнище група“. Спецификите, които следва да се имат предвид в тази връзка, са следните:
Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, не се прилага от лицата, които самостоятелно или на равнище група закриват същата или подобна производствена дейност в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, две години преди датата на подаване на формуляр за кандидатстване за помощ или ако към момента на неговото подаване възнамеряват да затворят такава производствена дейност в срок от две години, след като приключи първоначалната инвестиция, за която ще се преотстъпва корпоративен данък.
Във връзка с въведеното понятие за равнище група са поставени и допълнителни условия в случаите, когато първоначалната инвестиция по чл. 189 от ЗКПО е част от голям или единен инвестиционен проект, а именно:
1.Съгласно чл. 189, т. 4, б. „а“ от ЗКПОв случаите, когато данъчно облекчение се предоставя за голям инвестиционен проект, който е получил помощ от всички източници на равнище група, чиято обща стойност превишава левовата равностойност на 37,5 млн. евро, а за първоначална инвестиция, извършвана в общини от Югозападния регион – 18,75 млн. евро, определена по официалния валутен курс на лева към еврото, данъчното облекчение може да бъде ползвано за съответната година само ако е получено положително решение от Европейската комисия вследствие на уведомление, направено по реда на чл. 108, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Министърът на финансите уведомява Европейската комисия по реда на Закона за държавните помощи. Данъчно задълженото лице е длъжно да предостави на министъра на финансите необходимата информация за изпращане на уведомление до Европейската комисия.
2.Според § 1, т. 79 от ДР на ЗКПО (нова – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) „единен инвестиционен проект“ е всяка първоначална инвестиция, извършена от същото данъчно задължено лице (на равнище група) в срок три години, считано от датата на започването на изпълнението по друга подпомогната инвестиция в същия регион по NUTS, ниво 3, определено съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели. Съгласно чл. 189, т. 4, буква „д“ от ЗКПО в случаите, когато се предоставя помощ за проект за първоначална инвестиция, считана за част от единен инвестиционен проект, помощта на данъчно задълженото лице за този проект се намалява за приемливите разходи, надвишаващи 50 млн. евро.
Следователно, ако ползваните от „….. …..“ ЕАД помощи са такива, които следва да бъдат включени в състава на голям или единен инвестиционен проект,това би могло да повлияе на възможността за ползване на данъчното облекчение по чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО от страна на „…….“ АД.

/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Приложение на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).

Изх. № 23-22-78130.07.2013 г. НООСЛБГРЧМЛЧл. 17, ал. 1 и 2Чл. 18Чл. 19Наредба№ Н-8/2005 г.Чл. 2, ал. 3ЗЗОЧл. 29, ал. 3Чл. 40, ал. 1, 2, 3Чл.

документиране на дължимо концесионно възнаграждение съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-124Дата: 23.05.2019 год.ЗДДС, чл.113 ОТНОСНО: документиране на дължимо концесионно възнаграждение съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Централно управление

запитване по ЗДДС

ОТНОСНО: запитване по ЗДДСВъв връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-……….. свх.№ 96-00-403от 03.12.2009г. е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството ще започне търговска дейност по

прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № 24-38-42Дата: 28.02.2019 год. ЗДДС, чл. 118, ал. 1; Наредба № Н-18, чл. 29. ОТНОСНО: прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и

lifta hakkında