Можете ли да обслужвате двете дейности в обекта с един касов апарат?

2_1180/17.07.2012

Наредба № Н-18/2006 г. чл. 3, ал. 1
Наредба № Н-18/2006 г. 25, ал.3

ДР на ЗДДС § 1, т.41
ЗДДС чл.118, ал.1 и ал.3

Постъпило е Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството Ви има за предмет на дейност търговия на дребно с хранителни стоки и кафе-аперитив. Двете дейности се осъществяват от едно помещение, в което е обособен кът за кафе-аперитив и чрез хладилна витрина е отделена търговската част за хранителни стоки.
В тази връзка сте задали следния въпрос: Можете ли да обслужвате двете дейности в обекта с един касов апарат, при положение, че за да се стигне до хранителните стоки се преминава през кафе-аперитива и няма изградени преградни стени в помещението?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, изразяваме следното становище относно приложението на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и на Наредба Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства :
Съгласно чл.118, ал.1 и ал.3 от ЗДДС всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Прилагането на чл.118 от ЗДДС, както и редът и начинът за издаване на касови бележки се регламентират с Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства от 13.12.2006г. на Министерство на финансите.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. задължава всяко лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Търговски обект, по смисъла на § 1, т.41 от допълнителните разпоредби на ЗДДС е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Разпоредбата на чл. 25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ указва, че независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ.
Съгласно 25, ал.3 от Наредба № Н-18/2006г., в общия случай на Наредба № Н-18/2006г., фискална касова бележка се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаването на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.
При описаната от Вас фактическа обстановка може да използвате едно фискално устройство за отчитане на продажбите в помещението: от хранителните стоки и от кафе-аперитива, като трябва да създадете такава организация на работа, че едновременно с получаването на плащането за продаваните от Вас стоки, да предоставяте на клиентите си издадените фискални касови бележки.

Оценете статията

Вашият коментар