ЗМДТ

2_1180/08.05.2009г.
ЗМДТ – чл.13 от Приложение №2
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Притежавате недвижим имот №………, представляващ земя с площ 22193кв.м., който обхваща и образувани в скалата по изкуствен начин две пещери – бивши каменоломни.
Въпросът, които отправяте е как да бъде попълнена декларацията по чл.14 от ЗМДТ, необходима за издаване на данъчна оценка на този недвижим имот.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Нормите за данъчна оценка на недвижими имоти по Приложение №2 към Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ уреждат данъчната оценка на следните видове недвижими имоти:
?сгради;
?земи, в това число:
-земи в строителни граници, застроените дворове и земи извън строителните граници (без земеделските земи);
-земеделски и горски земи;
?на незавършено строителство;
?на право на строеж на сграда;
?на право на ползване.
Съгласно чл.13 от Приложение №2 на ЗМДТ данъчната оценка на водни площи, мини, кариери, земи в горския фонд и други подобни обекти се определя като за земи според местоположението и статута им.
Има съществени различия в начина на изчисляване на данъчната оценка на земи в строителни граници и урегулираните поземлени имоти /УПИ/ извън тях, и на земеделски земи. Данъчната оценка на земите в строителни граници и на УПИ извън тях се определя в съответствие с нормите по чл.13 от Приложение №2 към ЗМДТ, а на земеделски земи -по нормите на чл. 9- чл. 21 от Приложение №2 към ЗМДТ.
Информация за вида на конкретен имот /урегулиран, земеделски, горски и пр./ се получава от страницата / т.5 / от декларацията по чл. 14 ЗМДТ, която се попълва служебно от съответната служба на Общината или Общинската служба по земеделие и гори.
Следователно притежаваният от Вас недвижим имот №…… трябва да бъде посочен в декларацията по чл. 14 ЗМДТ в т.3.1 като земя , в т.7да бъде посочена площта на земята и в зависимост от това как се попълни служебната информация за имота,данъчната му оценка ще бъде изготвена:
-по реда на чл.13 от Приложение №2 към ЗМДТ ако имотът представлява земя в строителни граници или земя извън строителните граници (без земеделските земи);
-по реда на чл.9- чл.21 от Приложение №2 към ЗМДТ ако имотът представлява земеделска земя.

Оценете статията

Вашият коментар