ЗДДФЛ, т. 21, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.43, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДФЛ, чл.11, aл. 1, т. 2,ЗДДФЛ, чл.11, aл. 1, т. 1

2_1191/29.06.2010г.
ЗДДФЛ – чл.11, ал.1, т.1
ЗДДФЛ – чл.11, ал.1, т.2
ЗДДФЛ – чл.29, т.1
ЗДДФЛ- §1, т.21 от ДР
ЗДДФЛ – чл.43, ал.1
Във Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” ……… с вх.№………… са поставени въпроси във връзка с дейността на физическото лице като регистриран земеделски производител. Земеделският производител е одобрен за финансиране на дейността по Мярка 112 по Програма за развитие на селските райони /ПРСП/ и на 16.02.2010г. е получил първият транш от одобрената сума за финансиране. Част от субсидията – ? – е била използвана за закупуване на дълготрайни активи /оранжерия и земеделска земя/
Въпросите са:
1.Получената субсидия или част от нея подлежат ли на облагане с авансов данък?
2.Как следва да се третира прихода от субсидията съгласно ЗДДФЛ?
При така представената информация, изразяваме следното принципно становище:
В ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на получените субсидии, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.
По смисъла на чл.2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според чл.11, ал.1, т.1 и т.2 от с.з. доходът /в случая полученият първи транш от субсидията/, се смята за придобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/.
Съгласно чл.16, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.
Видно от запитването, физическото лице е регистриран земеделски производител и няма регистрация като търговец по Търговския закон, но липсва информация дали субсидията е свързана с производството на непреработени продукти от селското стопанство. По смисъла на §1, т.21 от ДР на ЗДДФЛ „непреработен продукт от селско стопанство” е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Ако субсидията е получена за дейността по производство на непреработени продукти от селското стопанство /с изключение на производство на декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл.29, т.1 от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход се намалява с 60 на сто разходи за дейността.
Ако субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл.29, т.2, буква „а” от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход се намалява с 40 на сто разходи за дейността.
Съгласно чл.43, ал.1 от ЗДДФЛ физическото лице /регистриран земеделски производител/, придобило доход от стопанска дейност по чл.29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Данъчната ставка е 10 на сто /чл.43, ал.3 от ЗДДФЛ/.
Според чл.43, ал.4 от ЗДДФЛ когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Срокът за внасяне на данъка е до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан /чл.65, ал.10 от ЗДДФЛ/.
Алинея 4 на чл.43 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода /чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ/.
Когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода /чл.43, ал.6 от ЗДДФЛ/. Срокът за внасяне на данъка е до 15-то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода /чл.67, ал.1 от ЗДДФЛ/.
Данъкът по чл.43 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице /чл.68, ал.1 от ЗДДФЛ/.
Годишната данъчна основа за облагаемия доход по чл.29 от ЗДДФЛ, придобит през данъчната година, се определя съгласно чл.30 от с.з. За данъчната 2010г. физическото лице следва да декларира облагаемия доход по чл.29, т.1, съответно т.2, буква „а” от ЗДДФЛ,по реда на чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2011г.

Оценете статията

Вашият коментар