мястото на изпълнение на доставката. При определяне мястото на изпълнение съответно Приложение намират горепосочените разпоредби.

1_ИТ_00_17/01.03.2016г.
ЗДДС чл.12, ал.1
ЗДДС чл.13
ЗДДС чл.17, ал.1 и ал.2
ЗДДС чл.31, т.7
ЗДДС чл.69
ЗДДС чл.86
ЗКПО чл.13
ЗКПО чл.14
Наредба № Н-18/13.12.2006 г.
Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП ……. сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружество е регистрирано по ЗДДС в България. Намерението Ви е до началото на летния сезон да закупите моторна лодка или яхта, с която ще организирате чартърни дейности за туристи. Плавателното средство няма да бъде ново, а употребявано и доставчикът ще е дружество, установено на територията на Европейския съюз. Продавачът ще транспортира лодката до пристанище на ЕС, във Франция, където ще я получите, т.е същата няма да Ви бъде предадена в България. Дейностите по чартиране ще се извършват в Европейски териториални води.
Поставяте следните въпроси:
1.Възниква ли право на приспадане на данъчен кредит?
2.С какви документи трябва да разполагате, когато Ви предадат плавателния съд?
3.Как следва да се декларира покупката в дневниците по ДДС?
4.Как трябва да се отчитат приходите от дейността, която основно ще се извършва във Франция?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното принципно становище:
По приложението на Закона за данък върху добавената стойност:
Към запитването не са приложени договори, липсва информация за вида на яхтата и дали същата е за спортни и развлекателни цели или за лични нужди. При така поставените въпроси са възможни множество хипотези. Отговорът касае само случаите, в които яхтата е транспортирана от пристанище в Европейския съюз до друго пристанище в Европейския съюз, различно от България, където се извършват чартърите, както и когато липсват основания за прилагане на специалния ред на облагане на маржа на цената (Глава седемнадесета от ЗДДС).
В случай че яхтата е закупена с цел извършване на икономическа дейност (чартиране в Европейски териториални води), следва да имате предвид следното:
На основание чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и чл.9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общите правила за определяне мястото на изпълнение при доставка на стока са регламентирани с чл.17 от ЗДДС. Според чл.17, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2.
В чл.17, ал.2 от ЗДДС е указано, че мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната, по силата на чл.62, ал.1 от ЗДДС.
Доколкото в писменото запитване сте посочили само, че Вашият доставчик е от Европейския съюз, но не сте уточнили нито в коя държава се намира плавателният съд, нито от къде ще бъде транспортиран, не можем да се ангажираме с конкретно становище относно мястото на изпълнение на доставката. При определяне мястото на изпълнение съответно приложение намират горепосочените разпоредби.
Следва да имате предвид, че когато транспорта не завършва на територията на страната, за Вас като получател по описаната доставка не са приложими и разпоредбите относно вътреобшностното придобиване. Когато придобитите стокипопадат в приложното поле на чл.31, т.7 от ЗДДС, за тях не се прилагат правилата за отчитане на вътреобщностно придобиване, дори когато доставката отговаря на условията почсочени в чл.13, ал.1 от закона (чл.13, ал.4, т.4 от ЗДДС).Следователно за Вас в тази хипотеза не възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност по реда на чл.84 от ЗДДС.
Получената фактура за доставката може да се отрази в дневника за покупки в колона 9-доставки без право на данъчен кредит или без данък.
Ако доставената яхта е с предназначение за спортни и развлекателни цели или за лични нужди, от значение за данъчното третиране на доставката е статута на доставчика, от който е придобита яхтата:
1. При условие, че доставчикът няма валиден ДДС номер, то следователно не са изпълнени условията на чл.13 от ЗДДС, тоест няма да е налице вътреобщностно придобиване за Вас. В този случай получената фактура може да се отрази в дневника за покупки в колона 9-доставки без право на данъчен кредит.
2. Съгласно чл.13, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване е налице, когато се придобива правото на собственост върху стока, както и при фактическото получаване на стока в случаите по чл.6, ал.2 от закона, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчнозадължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Независимо от посоченото общо правило на ал.1, по силата на чл.62, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по този закон и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната. Придобиването на стоки, осъществено под идентификационния номер, издаден в страната, няма да се обложи на територията на България, когато лицето разполага с доказателства, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им. В случай че вътреобщностното придобиване е обложено в България и впоследствие лицето докаже, че то е обложено и в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им, лицето коригира резултата от прилагането на ал.2.
Ако придобиващият не удостовери, че придобиването е било обложено с ДДС в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им, то ВОП е обект на облагане с ДДС в България.
Протоколът, издаден в случаите на чл.84 от ЗДДС, се включва в дневник продажби с код на документ (09), а данъчната основа и размерът на начисления данък се отразяват, както следва:
– колона 13-Данъчна основа на вътреобщностните придобивания (ВОП)
– колона 15-Начислен ДДС за ВОП и за получени доставки по чл.82, ал.2-5от
ЗДДС.
Размерът на данъка следва да се включи при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл.125 за този данъчен период.
Съгласно чл.69, ал.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платец по Глава осма от закона.
Правото на приспадане на ДДС като неразделна част от механизма на облагане с ДДС представлява основен принцип, присъщ на общата система на ДДС, и по правило не може да бъде ограничавано (вж. Решение 10 юли 2008г. по дело Sosnowska, C-25/07, точка 15 и Решение от 23 април 2009г. по дело PARAT Automotive Cabrio C-74/08, точка 15). Правото на приспадане се упражнява веднага за целия данък, с който са обложени сделките по получените доставки.
В случай че стоките, които подлежат на облагане като вътреобщностни придобивания, за които се приема, че са осъществени в страната (когато тя е държавата членка по идентификация) не пристигат в действителност и превозът им не завършва на територията на страната, не може да се счита, че за придобиванията възниква право на приспадане на данъчен кредит по общия ред на ЗДДС. В този случай приложение намира специалния режим на корекции на чл.62, ал.4 от ЗДДС, разписан в чл.10 от ППЗДДС, който се основава на механизъм за намаляване на начисления данък по чл.62, ал.2 от ЗДДС и чл.9, ал.3 от ППЗДДС, като позволява да се коригира двойното данъчно облагане.
Относно доставката на услуги в международни води
Съгласно §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „“територия на страната““ е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона. В тази връзка извършването на чартъри извън географската територия на България, се третират като доставки извън на територията на страната и същата няма характера на облагаема доставка по смисъла на чл.12 от ЗДДС.
В тази връзка следва да имате предвид разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Наред с горното, тъй като извършената от дружеството доставка е с място на изпълнение извън територията на страната, то следва да се запознаете със законодателството на съответната държава членка.
По приложението на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистприране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства:
Нормативната уредба за използване на фискални устройства, одобрени за разпространение в България, не се прилага за продажби, реализирани извън територията на страната ни. Съответно отчитането на приходите от продажби на стоки и/или извършването на услуги от български дружества на територии извън страната, следва да се извърши в съответствие със Закона за счетоводството /ЗСч/.
По отношение на регистрирането на оборота от извършването на услуги, извършени извън територията на България, следва да проучите и приложите законодателството на съответната държава.
Доколкото изискванията за използване на фискалните устройства за регистриране и отчитане на продажбите на стоки и услуги в българското законодателство имат териториален характер, то следва да се определи дали борда на кораба, в случаите когато същият плава под български флаг и е във владение на българско лице е част от територията на Република България.
В запитването не сте посочили изрично под чий флаг плава корабът, не се съдържат достатъчно данни, необходими с оглед определяне на режима на данъчно третиране на извършваните от Вас услуги, поради което конкретно становище ще Ви бъде предоставено при конкретизиране на фактическата обстановка.
По приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане:
Местните юридически лица се облагат с данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина. Когато местно юридическо лице осъществява дейност в чужбина, финансовият резултат от тази дейност се включва в счетоводния финансов резултат, посочен в чл. 18 от ЗКПО, който подлежи на преобразуване по реда на част втора от закона за определяне на данъчния финансов резултат. Т.е. местните юридически лица се облагат по реда на корпоративния закон за световната си печалба.
Същевременно ЗКПО предвижда приоритетно прилагане на международните договори, ратифицирани от Република България, обнародвани и влезли в сила, в които се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон.
Съгласно чл.13 от ЗКПО, когато в международен договор, ратифициран от Р България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на българския закон, се прилагат разпоредбите на съответния международен договор.
Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, задълженото лице има право на данъчен кредит – чл.14, ал.1 от ЗКПО.
Относно определянето на място на стопанска дейност, следва да имате предвид, че тълкуването на конкретни текстове от международните спогодби за избягване на двойното данъчно облагане е от компетентността на дирекция СИДДО към ЦУ на НАП гр. София.

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

НАРЕДБА Н-18, чл.25, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.25, aл. 2

02_1583-1/01.07.2009 г.Наредба №Н-18/2006, чл.25, ал.1, ал.2 Отправили степисмено запитванедоДирекция … с вх.№…, на което Ви епредоставен отговор изх.№ ……./….2009 г..С настоящото запитване поставяте въпроса: Законно

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпъ

53-00-831/16.12.2010 г. ЗДДС, чл.12, ал.1чл.21, ал.2чл.21, ал.4, т.1чл.82, ал.1чл.113, ал.1чл.114, ал.1, т.13В запитването е изложена следната фактическата обстановка:… ЕООД е регистрирано по ЗДДС. То ще

възстановяване на данък върху добавената стойност съгласно Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (Наредба Н-14/2006 г.)

Изх. № 04-19-288Дата: 05.06.2018 год. ЗДДС, чл. 14 ОТНОСНО: възстановяване на данък върху добавената стойност съгласно Наредба № Н-14 от 27 септември 2006 г. за