Начисляване на данък добавена стойност при дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Начисляване на данък добавена стойност при дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-144 от 11.07.2019 г., относно начисляване данък добавена стойност при дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по избор по ЗДДС, се занимава с производство и търговия на златна бижутерия. На склад е закупено инвестиционно злато и златни заготовки в титър 585, придобити през 2018 г. с фактури, като не е начислен ДДС /чл.161, ал. 1 от ЗДДС/ и съответно не е ползван данъчен кредит.
Зададен е следният въпрос: При евентуално решение за дерегистрация по ЗДДС, трябва ли да се начисли ДДС на всички закупени активи в рамките на 5 г. включително и на материалите и стоките /инвестиционно злато и златни заготовки в титър 585/?
Поради недостатъчно изяснената фактическа обстановка, в отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки приложимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 111, ал. 1 от ЗДДС, към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е ползвало данъчен кредит и които са:
1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или
2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т. 1
Данъчната основа върху която се начислява ДДС при доставки по чл. 111, ал. 1 от ЗДДС се определя по реда на чл. 27, ал. 5 от с.з. По смисъла на посочената разпоредба, данъчната основа на доставка на стоки и/или услуги по чл. 111, определена към началото на месеца, в който е прекратена регистрацията на лицето, е данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за придобиване на услугата, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката или услугата. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.
Предвид гореизложеното, за наличните стоки и услуги, за които не сте ползвали право на приспадане на данъчен кредит, разпоредбата на чл. 111, ал. 1 от ЗДДС не намира приложение.
При условие, че сте приложили нормите на чл. 161 и чл. 162 от ЗДДС, за дружеството възниква задължение за начисляване на ДДС на основание чл. 111 от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар