Начисляване на данък при продажба на недвижим имот и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Начисляване на данък при продажба на недвижим имот и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 08-00-1/ 18.01.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Община ….. при продажба на имоти издава фактура, в която включва: цената на имот, данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин съгласно ЗМДТ, административна такса по производства за продажби на общински имоти, за които се провежда търг или конкурс и се заплаща такса при сключване на договора за продажба, съгласно чл.45 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община …..
Въпросът е: Следва ли да се включва в данъчната основа данък при придобиване на имущества и административната такса и съответно да се начислява ДДС върху тях?
Предвид изложената фактическа обстановка, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. По смисъла на чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС, данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката.
В чл.15 от ППЗДДС (изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) се пояснява, че данъчната основа по чл. 26 от закона се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:
1. платени са от името и за сметка на доставчика;
2. поискани са от доставчика.
Предвид този текст, данъчната основа на доставката на недвижим имот ще се увеличи с данъците и таксите само ако доставчикът е платил тези суми, поиска ги от получателя и ги включи в издадения данъчен документ. Ако тези суми се плащат от получателя по доставката, същите няма да участват при определянето на данъчната основа.

5/5

Вашият коментар