начисляване на данък върху добавената стойност при изплащане на обезщетение по чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

3_1439/26.07.2018 г.

ЗДДС, чл. 45, ал. 1;
ЗДДС, чл. 45, ал. 7

ОТНОСНО: начисляване на данък върху добавената стойност при изплащане на обезщетение по чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Според изложеното в запитването Община … ще изплаща обезщетения, компенсиращи правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /сервитутна зона/ през чужди имоти, които са УПИ – частна собственост, определени по реда на чл. 210 от ЗУТ. Допълнително е уточнено, че обезщетенията са свързани с проект на общината за изграждане на канализация по ул. …., съгласно одобрена със Заповед №… на Кмета на Община … план – схема за изграждане на елемент на техническата инфраструктура в урегулирана територия.
Във връзка с горното е поставен въпросът следва ли върху обезщетенията да се начисли ДДС?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15. 09. 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 2 бр. 58 от 13 юли 2018 г.) е изразено следното становище:
По силата на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката. Съгласно разпоредбата на ал. 2, т. 1 на същия законов текст за доставка на стока за целите на този закон се смята и прехвърлянето на право на собственост или друго вещно право върху стоката в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон срещу обезщетение.
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. С този текст е въведено едно общо правило за освободена доставка, свързана със земя, а именно:
– доставката на поземлени имоти, които не са урегулирани поземлени имоти /УПИ/ по смисъла на ЗУТ /например – земеделска земя и земя/територия от горския фонд/;
– учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, /включително върху УПИ/.
Изключенията от това правило са дадени в ал. 5 на чл.45 от закона.
Ограничените вещни права по смисъла на чл. 45, ал. 1 от ЗДДС са: право на строеж, право на ползване и право на преминаване или друг сервитут.
Най-общо може да се посочи, че по своята правна същност сервитутът представлява ограничено вещно право върху служещ чужд недвижим имот.
Правото на избор дали една освободена доставка да бъде облагаема може да се упражни на основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, в случаите на доставка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДС.
Предвид изложеното, ограничените вещни права са предмет на освободена доставка, но доставчикът може да реши да третира същата като облагаема.
Законът за собствеността, който урежда режима на вещните права в българското законодателство, в раздела „Вещни права върху чужда вещ“ не съдържа нормативна уредба на сервитутите. Различни видове сервитути са уредени в специални закони – Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, Закона за водите и др.
По смисъла на ЗУТ „Сервитутна ивица“ е част от поземлен имот около мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за която с нормативен акт са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот /§ 5, т. 33 от допълнителните разпоредби на закона/.
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗУТ, подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се проектират и изграждат в общински и държавни поземлени имоти, а когато това е невъзможно, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат в поземлени имоти – собственост на физически и юридически лица, по реда на чл. 199 или чл. 205 от ЗУТ.
На основание чл. 193, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти се учредява с писмен договор между собствениците на поземлените имоти с нотариална заверка на подписите. С този договор се придобива правото да се изгради и придобие собствеността върху отклонението от общата мрежа на техническата инфраструктура в чуждия имот.
По силата на чл. 193, ал. 3 от ЗУТ когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на прокарване се учредява със заповед на кмета на общината. Установената в закона цел при актовете по чл. 193, ал. 3 от ЗУТ е да се осигури обслужването на ползващите се от сервитута имоти със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, т.е. да им бъде осигурена възможност за захранване с вода, ток, канал и др.
Цената на учреденото право на прокарване се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ – по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината, и се заплаща преди издаване на заповедта (чл. 193, ал. 8, чл. 210, ал. 1 от ЗУТ).
Кметът нарежда служебно или въз основа на искане на заинтересуваните лица определянето на обезщетенията или оценка от комисията. Решението на комисията се съобщава на страните по реда на чл. 61 от Административно прицесуалния кодекс (АПК). Те могат да го обжалват по съдебен ред пред съответния административен съд по местонахождение на имота (чл. 210, ал. 2 и 3, чл. 215, ал. 1 от ЗУТ).
Сумата на обезщетението по влязла в сила оценка се внася по сметка в търговски банки и се изплаща на правоимащите по нареждане на кмета на общината или на упълномощено от него длъжностно лице (чл. 210, ал. 4 от ЗУТ).
В запитването е посочено, че Община … ще изплаща обезщетения и въз основа на изложено в случая може да се направи извод, че общината е получател по освободена доставка, която доставчикът – собственик на имота, ако е регистрирано по ЗДДС лице, има право да третира като облагаема. Поради това за Община… не е налице законово основание за начисляване на ДДС за изплатени обезщетения, компенсиращи правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /сервитутна зона/ през чужди имоти, свързани с проект на общината за изграждане на канализация по ул. …. .

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »