прилагането на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

1_40/07.03.2012 г.
ЗДДС : чл.118
Наредба № Н-18/2006 г.: чл.4, чл.20, §59
относно: прилагането на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в дирекция ОУИ – гр…, заведено по регистъра с вх. №г., изразяваме следното становище:
Съгласно описаната фактическа обстановка в запитването, работите като фризьорка, регистрирана сте по Закона за занаятите, притежавате БУЛСТАТи имате електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/ закупен през 2009 г.
В тази връзка е поставен въпроса, трябва ли да приведете фискалното устройство /ФУ/ да отговаря на изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. за установяване на дистанционна връзка с НАП или да го бракувате?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата норма-тивна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Изискването фискалните устройства задължително да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите /НАП/ е регламентирано в разпоредбата на чл.118, ал.2 от ЗДДС, като техническите изисквания, редът и начинът за изграждането и осъществяването на дистанционната връзка се уреждат с Наредба № Н-18 /2006 г. на министъра на финансите, като се съгласуват с Българския институт по метрология и с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
С тази наредба се определят условията, редът и начинът на одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка на фискалните устройства с НАП за предаване на данни и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки – чл.1, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г..
В §59, ал.1 от ПЗР на Наредба № Н-18/2006 г. са посочени лицата по чл.3, които трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на посочената наредба исроковете за осъществяване на дистанционна връзка, както следва:
1.Лицата, задължени да използват ЕСФП – в срок до 31 декември 2010 г.;
2.Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т.1:
а/ които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в срок до 31 август 2011 г.;
б/ търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно – в срок до 30 ноември 2011 г.;
в/ всички останали – в срок до 31 март 2012 г.;
3.Всички други лица, непопадащи в т.1 или 2 – в срок до 31 март 2012 г.
4.Независимо от сроковете по т.1-3 лицата, по отношение на които се констатира нарушение на тази наредба, изразяващо се в неиздаване на фискална касова бележка /фискален бон/, нарушение на реда и начина на регистриране или въвеждане /извеждане във/от експлоатация на фискалните устройства или реда за отчитане на оборотите от извършените продажби – в десетдневен срок от съставянето на акта за нарушение.
До въвежданев експлоатация на ФУ, отговарящо на изискванията на наредбата за установяване на дистанционна връзка, но не по късно от изтичане на горепосочените срокове, задължените лица използват ФУ от модели, одобрени преди изменението на Наредба № Н-18/2006г. като прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.
При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие задължените лица могат да използват типове /модели/ ФУ, одобрени преди влизане в сила на изменението на Наредбата, като прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация, до осигуряване на покритие. Липсата на покритие се удостоверява писмено от съответните мобилни оператори.
Лицата, респективно дейностите освободени от задължението за издаване на фискална касова бележка са изброени в чл. 4 и чл. 5 от наредбата.
Съгласно чл.4, т.7 от Наредба № Н-18/2006 г., не е задължено дарегистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез фискално устройство лице, което извършва дейност – упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие, че лицата са занаятчии – пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон.
Занаят по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за занаятите е производството на изделия или предоставянето на услуги по занаятчийски начин, посочени в списък на занаятите съгласно приложение № 1 на закона. В чл.4, ал.1 от Закона за занаятите е посочено, че занаятчията упражнява занаята след вписване в регистър БУЛСТАТ. Всеки занаятчия може доброволно да членува в регионална занаятчийска камара, в района на която иска да упражнява занаят, като членовете на регионалната занаятчийска камара се вписват в регистъра по чл.9, т.8 от с.з.
В обхвата на Приложение № 1 към чл.3, ал.2, т.1 от Закона за занаятите като занаят в т.57 е посочено фризьорство.
От запитването не става ясно дали Вие сте пенсионерка по инвалидност или за изслужено време и старост. Следователно ако не отговаряте на това условие, сте длъжна да регистрирате и отчитате извършваните продажби на услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежни системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги и сте задължена даприведете фискалното устройство /ФУ/ да отговаря на изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. за установяване на дистанционна връзка с НАП.
Информация за планираните доработки на съществуващите модели е каченана външната страница на НАП – www.nap.bg, в рубриката „Услуги”, „Фискални устройства и ИАСУТД”, „Модели фискални устройства /ФУ/, одобрени по Наредба № Н-18/2006 г. и обявени от производителите/вносителите на ФУ”.
Ако моделът на Вашето ФУ не подлежи на доработка, същото може да се използва не по късно от 31.03.2012 г., като се прилага досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация. Съгласно чл.20, ал.1, т.2 от Наредба № Н-18/2006 г., извеждане от експлоатация на ФУ и прекратяване на регистрация се извършва при бракуване на ФУ по инициатива на лицето, при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде ползвано.

Оценете статията

Вашият коментар