налагането на административнонаказателна санкция по ЗМДТ на данъчнозадължено лице, което е променило постоянния си адрес и съответно регистрацията на притежаваното от него превозно средство, и е подал

Изх. № 08-T-12……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Уважаеми г-н,
В отговор на поставения от Вас въпрос относно налагането на административнонаказателна санкция по ЗМДТ на данъчнозадължено лице, което е променило постоянния си адрес и съответно регистрацията на притежаваното от него превозно средство, и е подало декларация по чл. 54 ЗМДТ в общината по новия си постоянен адрес след изтичане на двумесечния срок, Ви уведомяваме:
Административнонаказателна санкция се налага в случаите и на лицата, за които в закон е установено задължение да извършат определено действие или да се да се въздържат от извършването на определено действие и за които деяния е предвидено изрично налагането на определена по вид и размер санкция.
В раздел IV, глава втора „Данък върху превозните средства“ от ЗМДТ са регламентирани две хипотези, при които за собствениците на превозни средства е установено задължение за подаване на декларация – при придобиване на превозно средство /чл. 54, ал. 1 ЗМДТ/ и при предявяване на обстоятелство, водещо до освобождаване от данък или до данъчно облекчение /чл. 54, ал. З ЗМДТ/.
В разглеждания случай не е налице хипотеза на придобиване на превозно средство или предявяване на обстоятелство, водещо до данъчна преференция. Собственикът на превозното средство е променил постоянния си адрес и е регистрирал притежаваното превозно средство в съответната структура на „КАТ-ПП“ по новия си постоянен адрес. Стриктното тълкуване на тези разпоредби – чл. 54, ал. 1 и ал. З ЗМДТ налага извода, че в закона не е установено задължение за подаване на декларация в разглеждания случай, поради което считаме, че няма основание за налагане на административнонаказателна санкция на задълженото лице.
Доколкото обаче данъчното облагане на физически лица за целите на данъка върху превозните средства се извършва по постоянния адрес на лицето и промяната на постоянния адрес на данъчнозадълженото лице е обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, тъй като размерът на данъка за различните общини може да бъде различен, облагането следва да бъде прекратено и прехвърлено в общината по новия постоянен адрес на данъчнозадълженото лице от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в обстоятелства /чл. 60, ал. 9 ЗМДТ/. Тъй като в закона към настоящия момент липсват каквито и да било разпоредби, уреждащи тези хипотези, до нормативното им регулиране, общината, получила информация за настъпилата промяна, следва да уведоми служебно другата община относно необходимостта от прекратяване и прехвърляне на облагането на превозното средство.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар