прилагането на чл. 46, ал. 2, т. 1 ЗМДТ, изразяваме следното становище:

Изх. № 08-А-1
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В отговор на поставените въпроси относно прилагането на чл. 46, ал. 2, т. 1 ЗМДТ, изразяваме следното становище:
По силата на чл. 46, ал. 2, т. 1 ЗМДТ данъчна основа за определяне на данъка при придобиване на имущества по раздел III, глава втора от ЗМДТ при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях е уговорената цена или определената от държавен или общински орган цена, а в случай, че тя е по-ниска от данъчната им оценка – по последната, съгласно приложение № 2.
Хипотезата „определена от общински орган цена“ е приложима в случаите на разпореждане с имоти – общинска собственост. Изразът „определената от общински орган цена“ обхваща случаите на определена от независим лицензиран оценител по реда на чл. 22, ал. З ЗОС пазарна оценка на имота, а при продажба на жилища, общинска собственост – цената, определена от общинския съвет по критерии, установени в наредбата по чл. 45 а, ал. 1 ЗОС, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота /чл. 47, ал. 2 ЗОС/.
В случаите на разпореждане с имоти – общинска собственост при определяне на данъчната основа се сравняват пазарната цена на имота, определена от лицензиран оценител по реда на чл, 22, ал. З ЗОС или цената, формирана по критерии, определени от Общинския съвет и данъчната оценка, с което реално се гарантират финансовите интереси на общината.
Извън случаите на разпореждане с имоти – общинска собственост, съответно имоти – държавна собственост, данъкът се определя върху по-високата стойност между уговорената цена и данъчната оценка на имота, като в огромния брой от прехвърляния вписаната в нотариалния договор цена не надвишава данъчната оценка. Законът не осигурява механизъм, който да включва реалната /пазарна/ цена на прехвърляния имот като функция на данъчната основа. Относителна компенсация се постига единствено чрез доближаване на данъчните оценки до пазарните цени на имотите, като за целта оценките ежегодно се увеличават. При по-съществено различие между пазарни цени и данъчни оценки за целите на облагането по ЗМДТ нарастване на данъчните оценки може да се прстигне чрез промяна на категорията на съответното населено място.
//

Оценете статията

Вашият коментар