наличие или не на нарушения на данъчни задължения от страна на фирма ………………… ООД.

Изх. № 92-00-971
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В ЦУ на НАП е получено Ваше писмо, с вх.№92-00-971/18.06.2007г., с което се изисква становището на НАП, относно наличие или не на нарушения на данъчни задължения от страна на фирма „…………………“ ООД.
В съответствие с правомощията на Изпълнителния директор на НАП, установени в чл.10, ал.1 от ЗНАП, изразявам следното становище:
оПо отношение на счетоводното отчитане на получения превод от 30 000 евро:
Във връзка с полученият по банковата сметка на „………………“ ООД превод, на стойност 30 000 евро на 04.06.2004г., за дружеството е налице задължение да осчетоводи получената сума в своето счетоводство, независимо че в декларацията за произход на средствата е посочен произход „собствени средства“. При условие, че това не е направено, то налице са нарушения на чл. 2 и чл. 9, ал.1 от Закона за счетоводството /ЗС/, съгласно които предприятията осъществяват счетоводното записване на стопанските операции в хронологичен ред, съответстващ на извършването им и при изграждането и поддържането на счетоводната система са длъжни да осигурят всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции. Това означава, че през периода от 04.06.2004г. до 05.11.2004г. за „……………………..“ ООД е съществувало задължение да осчетоводи въпросната сума.
В чл. 46 от ЗС са предвидени административно-наказателни санкции /глоба и имуществена санкция/, относно лицата които което не изпълняват задължение, произтичащо от закона.
На основание чл. 23, ал.1 от ЗС предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември в хиляди левове. Съгласно ал.2 на същия член той трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на дружеството, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Очевидно в цитирания случай е налице нарушение и на чл.23 от ЗС, доколкото независимо, че не ни е известно дали годишен финансов отчет е бил изготвен, то фактът че съществува неосчетоводена стопанска операция на стойност 30 000 евро е достатъчно показателен за наличие нарушение, относно вярното и честно представяне на имущественото състояние на дружеството.
Съгласно чл.47, ал.2 който наруши изискванията на чл. 23, ал. 1 за съставяне на годишен финансов отчет, се наказва с глоба или имуществена санкция.
Доколкото обаче, нарушението е извършено през 2004г., то предвид, че срока за установяване на данъчни и счетоводни нарушения е две години от извършването на нарушенията, то към настоящия момент давността за установяването им е изтекла.
оПо отношение на поставеният от Вас въпрос, дали се дължи корпоративен данък върху въпросната сума от 30 000 евро:
Въз основа единствено на описаната фактическа обстановка в писмото Ви, не сме в състояние да се произнесем категорично дали се дължи корпоративен данък или не, върху стойността на получения от „………………………..“ ООД превод. Това е така, защото сам по себе си фактът на получаване на определена сума не е достатъчен за отчитане на приход в дадено предприятие, респективно – включването на прихода в Отчета за приходите и разходите за съответната година, и определянето на данъчната основа за облагане с корпоративен данък. Необходимо е да се изследва цялата стопанска операция – за какво реално са получени парите /при спазване на принципа за предимство на съдържанието пред формата/, има ли връзка между получените средства в размер на 30 000 евро, и в последствие наредените 28 000 евро към друга компания във Великобритания, както и всички други факти и обстоятелства, касаещи извършените операции.
В тази връзка изразяваме готовност за провеждане на среща между Ваши представители и експерти от НАП, в удобно за Вас време, на която по-подробно да бъдат разгледани цитираните проблеми, както и мерките, които да бъдат предприети — например откриване на пълна данъчна ревизия на „………………………………“ ООД, предвид факта, че съгласно чл. 108, ал. 1 от ДОПК данъчните задължения и задълженията за задължителни осигурителни вноски се установяват с ревизионен акт.
В тази връзка, следва да имате предвид, че съгласно чл. 34 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс образувано ревизионно производство се спира по преценка на органа възложил ревизията при наличие на образувано друго административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му. В случай, че в хода на ревизионното производството се установят данни за извършено престъпление от значение за изхода на производството, по преценка на органа по приходите същото се спира, а материалите се изпращат на съответния прокурор.
От друга страна при възлагане на ревизия, органите по приходите биха били затруднени да извършат ревизия, в случай че не разполагат с документи.
оПо отношение на липсата на данъчни декларации по ЗКПО:
„…………………….“ ООД не е подало годишна данъчна декларация за 2004г. В случая е налице нарушение на чл. 51, ал.1 от ЗКПО /отм./, съгласно който годишната облагаема печалба (загуба), дължимият годишен корпоративен данък и всички други алтернативни корпоративни данъци и данъци, удържани при източника, се посочват в левове в данъчна декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. Данъчната декларация се подава от данъчно задължените лица в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация до 31 март на следващата календарна година.
В чл. 64 и 65 от ЗКПО е предвидена административна наказателна санкция -глоба и имуществена санкция за неподаване на декларация, за неподаването й в срок, както и за посочване на неверни данни, довели до определяне на данъка в по-малък размер или до неоснователното му преотстъпване или освобождаване. Считаме обаче, че предвид казаното по-горе давността за установяване на нарушението е изтекла.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *