наличието на основание за регистрация във връзка с подадено заявление е изцяло в правомощията на органите по приходите.

Изх. № 53-02-372/23.10.2012 г.
чл. 96, ал. 1, ал. 5 и ал. 8 от ЗДДС
чл. 176, т. 3 от ЗДДС
чл. 176а от ЗДДС
чл. 73, ал. 1 от ППЗДДС
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-02-372 от 22.06.2012 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„ХХХХХ” ЕАД е регистрирано по ЗДДС на 10.01.2004 г. На 27.12.2011 г. регистрацията на дружеството е прекратена по инициатива на орган по приходите поради наличието на обстоятелство по чл. 176, т. 3 от ЗДДС. На 14.02.2012 г., поради реализиране на облагаем оборот в размер, надвишаващ 50 000 лева за предходните дванадесет последователни месеца, дружеството е подало заявление за регистрация по ЗДДС. На 27.02.2012 г. на „ХХХХХ” ЕАД е връчен отказ за регистрация, основан на разпоредбата на чл. 96, ал. 8 от ЗДДС и мотивиран от наличието на неотпаднало основание за дерегистрация по чл. 176 от закона. При идентична фактическа обстановка дружеството е подало заявления за регистрация и е получило откази за такава, през месеците март, април и май 2012 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Следва ли „ХХХХХ” ЕАД да подава ежемесечно заявления за регистрация по ЗДДС до отпадането на основанието по чл. 176, т. 3 от закона?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000.00 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, съгласно чл. 96, ал. 1 от същия закон. В разпоредбата на ал. 5 от цитираната правна норма е указано, че задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемия оборот, но не и за период по-дълъг от определения в ал. 1.
Съгласно чл. 73, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) всички данъчно задължени лица след изтичане на календарния месец са длъжни да определят за предходните 12 месеца преди текущия облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона.
Както разпоредбата на чл. 176, така и на чл. 176а от ЗДДС не е с императивен характер, а дава възможност на органите по приходите да извършат преценка и да регистрират или не лицето, за което са изпълнени условията за задължителна регистрация
Преценката относно наличието на основание за регистрация във връзка с подадено заявление е изцяло в правомощията на органите по приходите.
Органът по приходите може както да откаже регистрация, така и да регистрира лицето по ЗДДС. Това е видно и от разпоредбата на чл.96, ал. 8 от ЗДДС /в сила от 01.01.2010 г./, според която органите по приходите, след анализ на всички факти и обстоятелства, свързани с данъчно задълженото лице, подало заявление за регистрация по ЗДДС да извършат преценка, относно необходимостта лицето да бъде регистрирано па ЗДДС, независимо, че за него не са отпаднали основанията за дерегистрация по чл. 176 от закона.
С оглед на изложеното до тук, при наличие на облагаем оборот над 50 000.00 лв., следва да бъде подадено заявление за регистрация в срока по чл. 96 от ЗДДС, независимо че при предходна проверка от страна на приходната администрация е издаден отказ за регистрация.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.
…’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *