НАРЕДБА Н-18, aл. 1, параграф 59,НАРЕДБА Н-18, aл. 8, параграф 59,ЗДДС, чл.118, aл. 1,ЗДДС, чл.118, aл. 2,НАРЕДБА Н-18, чл.3, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.22, aл. 1

5_ 94-00-14/25.02.2014 г.
Чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС
Чл. чл. 3, ал. 1, чл. 22, ал. 1 на Наредба № Н -18/2006г.
§ 59, ал. 1 и ал. 8 от ПЗР към Наредба № Н -18/2006г.
Фактическа обстановка:
Предстои да поемете оперативното счетоводство на дружество, което притежава модели фискални устройства (ФУ) без възможност за осигуряване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите (НАП).
Поставени въпроси:
1. Необходимо ли е старите модели ФУ без възможност за дистанционна връзка с НАП да се бракуват?
2. Има ли срок за бракуване на старите модели ФУ и санкции при неспазване на срока?
3. Необходимо ли е да се отпечатвамесечен и годишен финансов отчет за старите ФУ, които не се използват и не са бракувани?
По първи и втори въпроси:
Съгласно чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)(в сила от 08.03.2013 г.) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
Изискването ФУ задължително да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с НАП е заложено в разпоредбата на чл. 118, ал. 2 от ЗДДС. Задължението за установяване на дистанционна връзка с НАП се отнася за всички фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), като не се допуска работа с ФУ от лицата по чл. 3 отНаредба № Н-18/2006г. без изградена дистанционна връзка на ФУ с НАП, освен в случаите, посочени в наредбата (чл. 7, ал. 3 от Наредба № Н-18 /2006 г.). Целта на изменението е да се осигури възможност за автоматично предаване на данни за дневните отчети на всяко ФУ към НАП.
Извеждането от експлоатация и съответно прекратяването на регистрация или бракуване на ФУ се извършва по инициатива на лицето по чл. 3 (чл. 20, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г.). Бракуването е свързано с демонтаж на фискалната памет (ФП), след което устройството не може да бъде използвано.
Предвид гореизложеното, ако се извършва демонтаж на ФП на устройство, което няма техническа възможност за осъществяване на дистанционна връзка с НАП, следва да приложите реда за демонтаж на ФП на ФУ преди изменението на Наредба № Н-18/2006 г. от 29.06. 2010 г., а той е следният:
За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на заверка от компетентната ТД на НАП на протокола за демонтаж на ФП (чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 2006 г. -отм.).
Според чл. 22, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. демонтаж на ФП на ФУ се извършва при:
– препълване на ФП;
– смяна на собственика;
– смяна на типа;
– прекратена регистрация на фискалното устройство;
– бракуване на ФУ;
– повреда на ФП, която не позволява разчитането й;
– грешка в блок на ФП;
– грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
– след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
Следователно демонтаж на ФП следва да се предприема в посочените в цитираната разпоредба случаи.
В присъствието на лицето, задължено да регистрира и отчита извършените от него продажби, сервизният техник съставя в четири екземпляра “Протокол за демонтаж на фискалната памет“ съгласно Приложение № 12 към чл. 22, ал. 3 от Наредба № Н-18 /2006 г., като отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ. Обръщаме внимание, че при демонтаж на ФП на устройствата без дистанционна връзка, тъй като се прилага стария ред, протоколът за демонтаж на ФП се издава по стария образец на Приложение № 12 и се заверява в НАП.
Съгласно чл. 22, ал. 4 (отм.) от Наредба № Н-18/2006 г. в срок до 3 работни дни от съставяне на протокола лицето, задължено да регистрира и отчита извършваните от него продажби или упълномощено от него лице, представя четирите екземпляра в компетентната ТД на НАП заедно със съкратени отчети на фискалната памет по години за работния й период, а при повреда на оперативната памет и контролната лента заедно с изчисления по нея оборот след последния записан във ФП отчет.
В случаите на демонтаж на ФП компетентната ТД на НАП проверява и заверява или отказва да завери екземплярите на протокола в деня на подаването. Екземпляр от протокола за демонтаж на ФП, заедно с отчетите се съхранява в досието на ФУ в ТД на НАП, а останалите екземпляри се връщат на лицето, задължено да регистрира и отчита извършваните от него продажби (чл. 22, ал. 5 (отм.) от Наредба № Н-18 /2006 г.). Лицето съхранява екземпляр от протокола за демонтаж на ФП в книгата за дневните финансови отчети на страницата на датата на съставяне на протокола, а другите екземпляри в еднодневен срок от датата на получаването им се предават на сервизния техник (чл. 22, ал. 6 от Наредба № Н-18/ 2006 г. на МФ). Съкратени отчети на ФП пред НАП се представят само в случаите на демонтаж на ФП, заедно с протоколите за демонтаж.
Съгласно § 59, ал. 8 от ПЗР към Наредбата за изменение и допълнение наНаредба № Н-18/ 2006 г. при извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването на НАП може да бъде извършено от сервизната фирма чрез подаване на протокола за демонтаж на ФП в деня на издаването му по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис. Националната агенция за приходите заверява или отказва да завери протокола в 3-дневен срок от получаването му по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.
Видно от цитираните правни норми, бракуването на старите устройства се извършва по инициатива на лицето без да е предвиден в наредбата изричен срок за това.
По трети въпрос:
В § 59, ал. 1 от ПЗР към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. (Изм. ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) са определени различни срокове за осъществяване на дистанционна връзка с НАП.
От изложените разпоредби е видно, че регистрирането на доставки на стоки и услуги след посочените срокове чрез ФУ без възможностза осигуряване на дистанционна връзка с НАП е в нарушение на разпоредбите на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Когато ФУ без дистанционна връзка не са бракувани следва да се съхраняват извън търговските обекти и за тях няма задължение за пускане на месечни и годишниотчети на фискалната памет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

коригиране на здравноосигурителен статус и освобождаване от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на български гражданин, студент в Япония, изразяваме следното становище:

5_20-00-137/15.04.2011 г. чл.40, ал.3, т.2 от ЗЗО § 16 от ПЗРЗИДЗЗОВъв връзка с писмено запитване относно коригиране на здравноосигурителен статус и освобождаване от задължение за

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при издаване на справки за образувани изпълнителни дела от Централния регистър на длъжниците в Република България на ………………….

Изх. № 92-00-807#1Дата 05.10.2012 г. ЗДДС, чл. 3, ал. 1; ЗДДС, чл. 3, ал. 2; ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 1;

общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент № 282/2011), мястото на установяване на стопанската дейност на данъчнозадължено лице е мястото, където се изпълняват функциите на централн

Изх. № 53-00-1016/21.12.2012 г.ЗДДС ППЗДДСчл.12, ал.1 чл.54, ал.2чл.21, ал.1 и ал.2 чл.79, ал.2, т.4чл.86, ал.3чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС. чл.114, ал.1, т.12чл.125, ал.2чл.21, ал.5, т.2,

Облагане на доходите на физическо лице или фирма по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/

ОТНОСНО: Облагане на доходите на физическо лице или фирма по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически

Вх. № М-26-И-505

Вх. № М-26-И-505Дата: 10.10.2019 г.ЗДДФЛ: чл. 4; чл. 5; чл. 8, ал. 6, т. 9;чл. 37, ал. 1, т. 9; чл. 38, ал. 1, т.

aabed