правата за получаване на медицинска помощ и здравни услуги са от компетентност на Националната здравноосигурителна каса.

5_ 94-00-198/13.11.2008
ЗЗО, чл.33, ал.1, т.3 и т.6, чл. 34
Фактическа обстановка: руска гражданка с разрешение за временно пребиваване е омъжена за българин и пребивава в България.
Въпрос: Може ли да се осигурява здравно съгласно чл.33, ал.1, т.6 от ЗЗО.
Кръгът на осигурените лиза по смисъла на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ е регламентиран в чл.33 от ЗЗО.
Съгласно чл.33, ал.1, т.3 от цитираната разпоредба, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ са чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна.
Задължението за осигуряване възниква от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване, на основание чл.34, ал.1, т.2 от ЗЗО.
Видно от разпоредбите на чл.33 и чл.34 от ЗЗО, на задължително здравно осигуряване подлежат единствено чуждите граждани, на които е издадено разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България.
Във връзка с гореизложеното, считаме, че съпругата Ви ……. не попада в обхвата на чл. 33, ал.1, т.3 от ЗЗО и за нея не следва да се внасят здравноосигурителни вноски.
Цитираната в писмото Ви т.6 на чл.33, ал.1 от ЗЗО регламентира здравното осигуряване на лицата, извън посочените в т. 1-5, за които се прилага законодателството на Република България, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, т.е. гражданите на страните-членки на ЕС.
Тя е създадена във връзка с присъединяването на Република България към ЕС, в следствие на което страната ни прилага правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета /ЕО/ №1408 от 14 юни 1971г. за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент на Съвета /ЕО/ №574 от 21 март 1972г., определящ процедурата за прилагане на Регламент на Съвета /ЕО/ №1408 от 1971г.
При определени условия, разпоредбите на Дял ІІ от Регламент 1408/71 се прилагат и спрямо лица, които не са граждани на държавите-членки на ЕС, т.е. граждани на трети страни.
Приложимото законодателство спрямо въпросните лица се определя, ако те пребивават законно и подлежат на осигуряване на територията на държава-членка и в случай, че е налице пресичане на граници между държави-членки на ЕС.
От изложената от Вас фактическа обстановка е видно, че съпругата Ви не попада в описаните хипотези и за нея не се прилагат разпоредбите на Регламент 1408/71.
Разяснение относно правата за получаване на медицинска помощ и здравни услуги са от компетентност на Националната здравноосигурителна каса.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗМДТ

2_1180/08.05.2009г.ЗМДТ – чл.13 от Приложение №2 В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Притежавате недвижим имот №………, представляващ земя с площ 22193кв.м., който обхваща и

приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.08.2020 г.

Изх. № 20-00-162Дата: 19.10.2020 год. ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 7; ПЗР на ЗИД на ЗМДТ, § 10. ОТНОСНО: приложение на намалената ставка на

платими данъци в България от застрахователни компании, регистрирани и лицензирани в страна членка на Европейския съюз

Изх. № 26-А-86Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: платими данъци в България от застрахователни компании, регистрирани и лицензирани в страна членка на Европейския съюзУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ,По

aabed