определяне на данъка върху превозните средства за специален автомобил и ремаркета за влекачи, Ви уведомяваме:

Изх. № 26-34-516
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В отговор на поставените въпроси относно определяне на данъка върху превозните средства за специален автомобил и ремаркета за влекачи, Ви уведомяваме:
1.Видътнапревозното средство, което подлежинарегистрация за движение по пътната мрежа в страната, се определя от компетентния за това орган
– съответният сектор на „КАТ-ПП“ и се вписва в свидетелството за регистрация на превозното средство.
В разглеждания случай в свидетелството за регистрация на превозното средство с № …………./23.04.2007 г., в т. D /вид на превозното средство/ е отбелязано „специален автомобил“. Според легалното определение на § 6, т. 12, б. „г“от ДР на Закона за движението по пътищата „специални“ са автомобилите „с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели“. Тъй като ЗМДТ използва терминологичния апарат на ЗДП, облагането на въпросния автомобил би следвало да се извърши в съответствие с чл. 55, ал. 10 ЗМДТ.
2.По силата на чл. 55, ал. 9 ЗМДТ данъкът върху превозните средства за влекачи с ремарке и седлови влекачи се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача.
Облагането на влекачите с ремарке и седловите влекачи не се свързва с конкретно ремарке. Без значение е броят и масата на ремаркетата, които собственикът на влекач притежава.Възприетият в закона способ на облагане на влекачите и седловите влекачи е в зависимост от максималната маса на състава от превозни средства, в който участва облаганият влекач, допустима от съответния орган, без да се взима предвид този влекач какво точно и колко ремаркета тегли. Ремаркетата не се облагат отделно.
//

Оценете статията

Вашият коментар