НАРЕДБА Н-18, чл.22

Изх. № 26-З-15
Дата: 28.09.2010 год.
Наредба Н-18, чл. 22
По повод молбата Ви заведена в ЦУ на НАП с вх. № 26-3-15/08.09.2010г. за оказване на съдействие за изясняване начина на написване на протокол за демонтаж на дефектирала фискална памет, изразявам следното становище:
Съгласно изложената фактическа обстановка има съставен протокол за демонтаж на фискална памет, в който е посочена причина за демонтаж “дефектирала фискална памет“. В компетентната ТД на НАП е отказана заверка на протокола за демонтаж поради липса на оригинален отчет на фискалната памет. Молбата Ви е да бъде посочено къде грешите.
Съобразявайки относимата нормативна уредба, по поставените от Вас въпроси и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите правя следните разяснения:
Приложеният протокол за демонтаж е попълнен съгласно изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. Допусната е грешка при изписването словом на общия оборот.
При демонтаж на повредена фискална памет, която не може да се чете, в изпълнение на изискването по чл.22, ал.4 от досегашния ред за “представяне на съкратени отчети на фискалната памет по години за работния й период“, могат да бъдат представени само отчетите за изминалите приключили години, издадени и съхранявани по реда на чл. 41 в книгата за дневните финансови отчети за съответната година.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар