прилагане на Рамково споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, относно дейностите на Международния фонд Козлодуй за подпомагане изваждането от експлоат

Изх. № 26-Ж-5
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: прилагане на Рамково споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, относно дейностите на Международния фонд „Козлодуй“ за подпомагане изваждането от експлоатация в България
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Ж-5/16.10.2007г., изразявам следното становище:
Според изложената в запитването фактическа обстановка „====“ ООД е с предмет на дейност – консултации в областта на ядрената енергетика. От 01.04.2007г. дружеството работи по Договор за извършване на консултантски услуги в рамките и като част от структурата на Група за управление на проекта – /ГУП – гр. Козлодуй/ – РМУ -Рго]ес1 тапа§етеп1УшЧ. Създаването и функционирането на ГУП са възложени на ВгШзЬ №лс!еаг Огоир (ВМС). За удостоверяване на този факт е налице официално удостоверение, Изх. № 92/183 от 14.03.2003 г., издадено от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси относно статута на координиращ орган по проект, финансиран със средства в изпълнение на международен договор. С Решение на Врачанския окръжен съд от 03.09.2007 г. е вписан в Търговския регистър клон в България на „====“ с предмет – изпълнение на консултантския договор за създаване и управление на ГУП.
Група за управление на проекта /ГУП – Козлодуй/ – РМ11 -Рго]ес1 тапа§етеп1 Цт1 включва консултанти и специалисти с подходяща квалификация. ГУП управлява, координира и наблюдава всеки един от проектите, свързани с поетия от Република България ангажимент за закриване и извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ – Козлодуй. Създаването на ГУП – Козлодуй е в изпълнение на Рамково споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, относно дейностите на Международния фонд „Козлодуй“ за подпомагане изваждането от експлоатация в България. Споразумението е ратифицирано със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 28 март 2002г. и обнародвано в ДВ, бр. 38 от 2002 г. в сила от август 2002 г.
В раздел 6 „Облагане с данъци“, б. „д“ от Споразумението е предвидено, че физическите и юридическите лица, включително и чуждестранният персонал, които изпълняват договори за техническо сътрудничество, финансирани чрез субсидиите, ще бъдат освободени от данък общ доход и корпоративен данък на територията на Република България.
От създаването си и до сега „==“ ООД работи само и единствено по цитирания по-горе договор, като оказва техническо сътрудничество, за което получава средства от субсидиите.
Във връзка с гореизложеното възникват следните въпроси:
1.„====“ ООД освободено ли е от облагане с корпоративен
данък за осъществяваната дейност (единствено и само в предмета на Рамковото
споразумение), доколкото получените приходиса финансираниот субсидиите от
Международния Фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на блокове 1-4
на АЕЦ Козлодуй?
2.Дружеството освободено ли е от задълженията за данък при източника и
данък върху разходите по ЗКПО?
3.Освободени ли са от данък върху доходите (в т.ч. окончателен данък за
доходиот източник в България) на физическите лица служителина фирмата и
управителя по договор за управление, работещи само и единствено по тези проекти и
чиитовъзнаграждениясъщосафинансираниотсубсидиитепоРамковото
споразумение?
4.Какъвереда иначина за освобождаванеот данъквърху доходитена
физическителица,предвидфакта,чевЗДДФЛ(всила от01.01.2007г.)неса
предвидени
конкретни
действия,
изпълнението
на
които
да
удостовери
освобождаването?
5.Какъв е реда и начина за освобождаване от корпоративни данъци по ЗКПО (в
сила от 01.01.2007 г.), ако е налице такова в конкретния случай?
6.Необходимо ли е при положение, че е налице освобождаване от корпоративен
данък, да бъде подавана годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и да бъдат
представени допълнителни документи, заедно с нея от „===“ ООД
пред органите по приходите, за да бъде ползвано преференциалното данъчно третиране
съгласно Рамковото споразумение?
По първия и втория поставени въпроси:
Съгласно цитирания по-горе текст на б. „д“ от раздел 6 на Споразумението физическите и юридическите лица, включително и чуждестранният персонал, които изпълняват договори за техническо сътрудничество, финансирани чрез субсидиите, ще бъдат освободени от данък общ доход и корпоративен данък на територията на Република България.
Така поставените въпроси следва да бъдат разгледани в два аспекта:
Първият аспект се отнася до това дали освобождаването от данък се отнася само до частта от договорите, която се финансира от субсидиите или е налице пълно освобождаване на дейността по съответния договор, в т.ч. и за частта, финансирана с български ресурси.
Отговорът на този въпрос се съдържа в текста на б. „д“ от раздел 6 на Споразумението, където изрично е записано, че освобождаването от данък се отнася до частта, финансирана чрез субсидиите. В този смисъл определянето на частта от печалбите на дружеството, която е освободена от облагане с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е формираната от приходи, изплатени със средствата от субсидиите. Частта, която се финансира от българската държава формира данъчен финансов резултат, подлежащ на облагане по реда на ЗКПО. Следователно, дружеството следва да осигури необходимата аналитичност на своята счетоводна отчетност с оглед правилно определяне на частта от данъчния си финансов резултат, който подлежи на облагане. Това означава, че отчетените разходи следва да бъдат разпределени към съответния приходоизточник – разходи отнасящи се към приходи, които формират подлежащ на облагане данъчен финансов резултат и респективно разходи, отнасящи се към приходи, които са освободени от облагане по силата на Споразумението.
Вторият аспект е свързан с това дали в понятието корпоративен данък, употребено в б.“д“ от раздел 6 на Споразумението, се включват данъка върху разходите и данъка при източника. Съгласно б. „г“ от раздел 13 „Уреждане на спорове“ в случай на какъвто и да е спор или разлика в тълкуването по отношение на това Рамково споразумение текстът на английски език има приоритет. Текстът на б.“д“ от раздел 6 на английски език гласи следното: „Кашга! апс] 1е§а1 регеопз, тс1ис!т§ ехраг1па1е §1агГ, ехеси1т§ (еспшса! соорегайоп соп1гас1§ гтапсес! Шгои§п1; Огап1 зЬаП Ье ехетр1ес! ггот Ъи8тез8 апс! тсоте 1ах т 1егп1огу оГ 1Ье КериЬНс о$ Ви1§апа.“.
Употребеният в английския вариант израз „Ъизше88 апс! тсоте 1ах“ на практика включва както конкретно посочените в българския вариант данък общ доход и корпоративен данък, така и всякакъв друг пряк данък за стопанската дейност. В този смисъл тук попадат и данъкът върху разходите и данъкът при източника. Разбира се и по отношение на тези данъци освобождаването се отнася само до частта, финансирана от субсидиите.
По отношение на данъка при източника по реда на ЗКПО и окончателния данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е необходимо да се отбележи следното:
Принципът на действие на тези данъци изисква те да бъдат удържани от доходите на съответното чуждестранно юридическо или физическо лице – получател на дохода, което фактически понася данъчната тежест. По отношение на повечето видове доходи (например доходи от възнаграждения за технически услуги, авторски и лицензионни възнаграждения и т.н.) платецът на дохода – в случая „====“ ООД е задължен да удържа и внася данъка, но не той понася данъчната тежест. Следователно, въпросът за освобождаване от данък при източника, съответно окончателен данък не се отнася до местното дружество — платец на дохода, а следва да се разглежда от гледна точка на чуждестранните юридически или физически лица-получатели на доходите. С оглед на това освободени от облагане с данък при източника, съответно окончателен данък ще бъдат само доходите на чуждестранните лица, които изпълняват договори за техническо сътрудничество, финансирани чрез субсидиите. Извън тази хипотеза, ако „===“ ООД се явява платец на облагаеми с данък при източника, съответно окончателен данък доходи на чуждестранни лица, ще следва да удържа и внася този данък по реда на ЗКПО, съответно ЗДДФЛ.
По третия поставен въпрос:
По отношение на данъка върху общата годишна данъчна основа на физическите лица, предвид разпоредбата на б. „д“ от раздел 6 на Споразумението освобождаването следва да се отнася само за доходите на физическите лица, получени във връзка с изпълнението на договорите за техническо сътрудничество и финансирани чрез субсидиите.
По четвъртия и петия поставени въпроси:
Както ЗКПО, така и ЗДДФЛ регламентират предимство пред вътрешното законодателство на ратифицираните от Република България, обнародвани и влезли в сила международни договори (чл.13 от ЗКПО и чл.75 от ЗДДФЛ).
В тази връзка следва да се отбележи, че освобождаването от данък, предвидено в б. „д“ на раздел 6 от Споразумението се прилага пряко, т.е. същото не е обвързано с прилагане на някаква специална процедура.
По шестия поставен въпрос:
В качеството си на местно юридическо лице дружеството е данъчно задължено лице по ЗКПО (чл.2, ал.1, т. 1 във връзка с чл.З) и следва да подаде годишна данъчна декларация за 2007г. по чл. 92 от същия закон. В нея е необходимо да бъде посочено и
основанието за освобождаване от корпоративен данък (съответната разпоредба от Рамковото споразумение), без да бъдат прилагани допълнителни документи, с които да се претендира освобождаването от данък, тъй като това не се изисква от закона към момента на подаване на декларацията.
//

Оценете статията

Вашият коментар