отчитане на данъчния ефект от продажбата на дяловете в дружеството продавач

Изх. №26-С-194
Дата: 15.12.2010 год.
ТЗ, чл. 127;
ТЗ, чл. 129.
Относно: отчитане на данъчния ефект от продажбата на дяловете в дружеството продавач
Постъпило е писмо с горния входящ номер в Централното управление на Националната агенция за приходите, с което искате методологически разяснения по въпроса кой момент се счита за наличие на търговска сделка при прехвърляне на собствеността на дружествени дялове на дружество с ограничена отговорност, с оглед отчитане на данъчния ефект от продажбата на дяловете в дружеството продавач. В запитването си сте посочили следните три алтернативи:
– датата на подписване на договора между продавач и купувач;
– датата на вписване на договора за прехвърляне на дружествени дялове в Агенция-
та по вписванията /Търговския регистър/;
– датата на изповядване на търговската сделка за дружествени дялове при нотариус.
Предвид изложеното във Вашето запитване и свързаната с въпроса нормативна уредба, Ви уведомяваме за следното:
Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго (чл. 127 от Търговския закон). Този дружествен дял може да бъде прехвърлен по реда на чл. 129 от ТЗ на трето лице, включително и на друг съдружник. Според цитираната разпоредба прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва с договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър. Договорът за продажба на дружествени дялове е консесуален, поради което с постигането на съгласието на между страните по договора /чрез нотариално заверените им подписи/, неговият транслативен ефект спрямо страните настъпва от момента на подписването.
От друга страна, разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от ТЗ предвижда, че прехвърлянето се вписва в търговския регистър, тоест вписването е елемент от фактическия състав на прехвърлителната сделка, поради което правните последици от сделката спрямо третите лица настъпват от момента на вписването на договора за продажба в търговския регистър.
С оглед на изложеното може да се направи извода, че ако данъчният ефект от
прехвърлянето на дялове в дружеството с ограничена отговорност се проявява между и
зависи само от страните в сделката същият ще настъпи на датата на нотариалното
заверяване на техните подписи по договора, с който се извършва прехвърлянето, а/ако
данъчният ефект зависи от знанието на третите лица, същият ще настъпи от датата на
вписването на договора в търговския регистър.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар