отразяване в отчетните регистри и справката – декларация по ЗДДС на доставки с място на изпълнение извън територията на страната

Изх. № 24-34-381
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: отразяване в отчетните регистри и справката – декларация по ЗДДС на доставки с място на изпълнение извън територията на страната
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-381/ 24.04.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
Доколкото в запитването не е посочена фактическата обстановка въз основа, на която да се определи мястото на изпълнение на доставката на услуга, предвид изложеното в него за целите на настоящия отговор се приема, че се касае за доставка на услуга по чл.21 ал.2, т.1 от ЗДДС, чието място на изпълнение е извън територията на страната.
Съгласно чл.86, ал.З от ЗДДС не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
На основание чл.НЗ, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това. като съгласно чл.79, ал.2, изр първо от ППЗДДС фактура/ известие се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък.
Предвид разпоредбата на чл..Н4, ал.1. т. 12 от ЗДДС във връзка с чл.79, ал.2 изр. второ от ППЗДДС във фактурата задължително следва да се впише правното основание, въз основа на което данък не се начислява. В конкретния случай като основание следва да бъде записан чл.21, ал.2, т.1 от ЗДДС. тъй като според него се определя мястото на изпълнение на доставката.
Що се отнася до включването на фактурата в дневника за продажби и справката
декларация, същата следва да намери отражение в колона 23, съответно клетка 18 –
„данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2, включително данъчна основа на доставките
при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга
държава членка“.
//

Оценете статията

Вашият коментар