определяне на данъчната основа при доставки на горива при договорена цена, различна от отчетената с фискалното устройство по смисъла на ЗДДС в сила от 01.01.2007 г.

Изх. № 24-32-164……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: определяне на данъчната основа при доставки на горива при договорена цена, различна от отчетената с фискалното устройство по смисъла на ЗДДС в сила от 01.01.2007 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………….,
Във връзка с Ваши писмени запитвания с вх. № 24-32-164/02.05.2007 г., 24-32-288/14.09.2007г.Ви уведомява следното:
Видно от изложената в запитването фактическа обстановка имате сключен договор за изпълнение на обществена поръчка за зареждане с горива от Вашата бензиностанция. Договорената цена на горивата се формира на база цена на едро на „…………..“ плюс фиксирана надценка. Програмният продукт, с който работи бензиностанцията не позволявал формирането на продажната цена по този начин. Последната може да се формира като отстъпка от обявената на таблото продажна цена. На практика трудностите, фактурирането да става по цени на едро плюс надценка, идват от това, че цените на „……….“ се променят ежедневно и не е възможно постоянно пресмятане и въвеждане на различни отстъпки, както и от това, че цените на едро се променят, а продажните цени на таблото не се променят.
Въпросът Ви е, как следва да става фактурирането на зареденото количество гориво за месеца и отчетността на продажбите в този случай?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
Така определената данъчна основа съгласно чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС не включва:
1.Сумата на търговската отстъпка или намаление, ако бъдат предоставени на получателя на
датата на възникване на данъчното събитие.
2.Данъчната основа се намалява, ако търговската отстъпка или намалението се предоставят
на получателя след датата на възникване на данъчното събитие.
В чл. 18 на ППЗДДС са направени важни уточнения относно разпоредбата на чл. 26, ал. 5, т. 1 от закона, а именно:
-тя се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги;
-не се счита за предоставена търговска отстъпка или намаление предоставянето на стоки или услуги, които не са свързани с предмета на доставката, по повод на която се предоставят;
-стоките или услугите са свързани с предмета на доставката по смисъла на ал. 2 от чл. 26 от ЗДДС, ако са от същия вид или са предназначени за реклама, тестване, съпътстват или улесняват употребата на предоставената стока или услуга;
– когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури – с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.
Предоставянето на търговска отстъпка не е нищо повече от предоставяне на намаление на общо дължимата сума за предоставените стоки, т. е. на посочената в чл. 26, ал. 2 от ЗДДС “всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице“. Практически предоставянето на отстъпка или намаление води до намаление на базата, на която се определя данъчната основа съгласно чл. 26 от ЗДДС.
Видно от чл. 18, ал. 4 от ППЗДДС законодателят допуска изменение на данъчната основа на доставка, която вече е документирана с издаването на данъчна фактура, когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката.
В чл. 32, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е предвидено, че при продажба с отстъпка или надбавка, регистрацията във ФУ се извършва по обявената цена, след което се извършва операция „процентна или стойностна отстъпка или надбавка“.
Видно от изложената в запитването фактическа обстановка, след като сте договорили в сключения договор за обществена поръчка продажбата на горива по цена, различна от отчетената с фискалното устройство, въпреки практическите трудности свързани с преизчисляването на тази цена, то следва да предоставите сумата на търговската отстъпка или намаление на получателя на датата на възникване на данъчното събитие за доставката. При това положение считаме, че за Вас ще е приложима цитираната разпоредба на чл. 32, ал. 1 от наредбата.
Когато е налице доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение /с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2 от ЗДДС/, всеки период или етап, за които е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо /чл. 25, ал. 4 от ЗДДС/.
Като доставчик ще бъдете длъжен в 5-дневен срок от датата на възникване на данъчното събитие за доставката да издадете фактура съгласно чл. 113, ал. 4 от ЗДДС. При определяне на данъчната основа на доставката следва да се имате предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 2 във връзка с ал. 5, т. 1 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА, ПРИХОДИТЕ
//’

Оценете статията

Вашият коментар