НАРЕДБА Н-18, чл.3, aл. 1

2_391/06.03.2012 г.
Наредба Н-18/2006 г. чл. 3, ал.1
В запитването сте описали следната фактическа обстановка: Предмет на дейност на дружеството Ви са счетоводни услуги. За извършваните услуги въз основа на издадена фактура клиентите заплащат само и единствено по банков път.
В тази връзка сте задали следните въпроси:
1.Необходимо ли е дружеството Ви да разполага с ЕКАФП, свързан с НАП?
2. Как и необходимо ли е въобще, при евентуална проверка от органите на НАП, фирмата да удостовери, че към нея не се извършват разплащания в брой.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, изразявам следното становище по приложението на разпоредбите на Наредба №Н-18/13.12.2006 гза регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/ :
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки в търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
С оглед разпоредбата начл. 3, ал.1 на Наредба Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла наЗакона за пощенските услуги.
Определения на платежните операции кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод са дадени съответно в разпоредбите на чл.12 , чл. 16 и чл.22 отНаредба №3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използванена платежни инструменти.
Предвид гореизложената нормативна уредба и при положение, че плащанията на счетоводни услугите се извършва единствено чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, за Вашето дружество не е налице задължениеда регистрира и отчитаизвършваните от него продажби на счетоводни услуги чрез издаване на фискални касови бележкиот фискално устройство.
Органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки. Правомощията на органите по приходите са посочени в разпоредбата на чл.12, ал.1 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар