Приложение нормите на Закона за здравното осигуряване

2_393/24.03.2014 г.
ЗЗО – чл.33, ал.1, т.1 и 2;
чл.40, ал.3, т.2;
ОТНОСНО: Приложение нормите на Закона за здравното осигуряване
Излагате следната фактическа обстановка: От 01.10.2012 г. сте докторант в университета ……. във Великобритания. В момента сте на 23 години. Не уточнявате дали обучението се извършва по държавна поръчка.
Поставяте въпроси за това, дали здравното Ви осигуряване е за сметка на републиканския бюджет на България.
Предвид изложената от Вас непълна фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл.33 от Закона за здравното осигуряване(ЗЗО). Задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждании на друга държава, както и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България (чл.33, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗО).
Доходите, сроковете, начинът за внасянето на здравноосигурителните вноски, както и лицата, които са осигурени за сметка на Републиканския бюджет на Република България са определени в чл.40 от ЗЗО.
Режимът на здравно осигуряване на студентите и докторантите, които се осигуряват за сметка на републиканския бюджет е определен в чл.40, ал.3, т.2 от ЗЗО. Докторантите , които са редовно обучение по държавна поръчка се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, ако не подлежат на осигуряване на друго основание. Тази разпоредба не прави разграничение по отношение на това дали лицата учат във висши училища в България, в такива от друга държава – членка на ЕС или трети страни. Ако отговарят на условията по чл.40, ал.3, т.2 от ЗЗО, докторантите са осигурени за сметка на републиканския бюджет за целия период на обучение, независимо дали учат в български или в чуждестранни университети.
Обучението в образователна и научна степен доктор се осъществява като степен от системата на висшето образование в България. Съгласно чл. 5 от Закон за висшето образование (ЗВО), висше образование се придобива във висши училища, получили акредитация и създадени при условия и по ред, определени от същия закон. Висшите училища са държавни и частни (чл. 12 от ЗВО). На основание чл. 79а, ал. 3 от ЗВО висшите училища, получили акредитация по реда на закона, могат да извършват обучение на студенти и на докторанти по договор за съвместна учебна дейност с чуждестранни висши училища.
От изложеното до тук и на основание чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО,във връзка с чл. 79а, ал. 3 и чл. 12 от ЗВО може да се направи извода, че задължителните здравноосигурителни вноски за българските докторанти, обучаващи се в чуждестранни висши училища, са за сметка на държавния бюджет само за тези от тях, които отговарят на следните условия:
– обучението на тези лица да се извършва редовно по държавна поръчка по смисъла наЗакона за висшето образование;
– да не са осигурени на друго основание по реда на ал. 1 от чл. 40 на ЗЗО.
В случай, че горепосочените условия не са изпълнени, за периода на докторантура във Великобритания, ако Вие не подлежите на осигуряване на друго основание по реда на чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от ЗЗО, то следва да внасяте задължителни здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Съгласно тази разпоредба лицата, които нямат доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски на друго основание и не подлежат на осигуряване от републиканския бюджет, дължат здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Вноските са за тяхна сметка и се внасят до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят, върху месечен осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В случай, че тези лица през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, те извършват годишно изравняване на осигурителния доход, съгласно данните от данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Лицата, които не подлежат на осигуряване на друго основание, декларират това обстоятелство с декларация, която се подава по ред, определен с Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Оценете статията

Вашият коментар