НАРЕДБА Н-18, чл.3, aл. 2

Изх. № 24-32-95
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-95 г.,Ви уведомява следното:
По силата на чл. 1 18 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС//В сила от 01.01.2007 г./, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. Регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) се извършва по ред, определен с Наредба № Н- 18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр. 106/2006 г., изм. ДВ. бр.7/2007 г. изм. ДВ. бр.79/2007 г.).
Съгласно чл. З, ал. 2 от Наредба № Н- 18/2006 г. лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените по банков път.
Съгласно чл. 1 1 3 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга освен в случаите, когато доставките се документират с протокол по чл. 1 1 7 от ЗДДС.
Член 113, ал. 4 от ЗДДС определя сроковете за издаване на фактури, като въвежда изискването фактурата да се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от Наредбата регламентира, че когато по искане на клиента задълженото лице издава обща фактура за извършени покупки, документирани с отделни фискални касови бележки, към екземпляра на фактурата за клиента се прикрепват всички издадени фискални касови бележки за получените плащания по фактурата.
Съгласно чл. 25, ал.2 от ЗДДС, данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Едно от изключенията от това правило е разпоредбата на чл. 25, ал.4 от ЗДДС при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. В случай, че лицата са се договорили да бъдат доставяни горива периодично по описи на регистрационни номера на моторни превозни средства и пътни листове, за което е уговорено плащането да става на определена дата след доставянето им, следва да се приеме,
че тези доставки са с периодично изпълнение, като всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. Предвид изложеното данъчно задълженото лице – доставчик следва да издаде фактура за извършената от него доставка на стока -горива не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, т.е. на датата на която е уговорено плащането.
//

Оценете статията

Вашият коментар