облагане на доход от наем, получен срещу отдаване на общи части от етажна собственост.

Изх. № 24-32-93
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: облагане на доход от наем, получен срещу отдаване на общи части от етажна собственост.
По повод Ваше писмено запитване до Дирекция „ОУИ“ – гр. ……….., препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-32-93/05.03.2007 г., Ви уведомявам за следното:
Съгласно чл. 42 от Закона за собствеността (ЗС), управлението на общите части в сградата в етажна собственост и надзорът за изпълнение на задълженията на обитателите принадлежи на общото събрание на собствениците и на избрания от него управител или управителен съвет. От друга страна всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части, е длъжен да участва в разноските, необходими за поддържането или за възстановяването им, и в полезните разноски, за извършване на които е взето решение от общото събрание. Дяловете на отделните собственици в общите части са съразмерни на съотношението между стойностите на отделните помещения, които те притежават, изчислени при учредяването на етажната собственост (чл. 40 и 41 от ЗС). В този смисъл, при възмездно предоставяне за ползване на помещения, пространства или части от тях, които са общи части на сградата, получатели на дохода са отделните собственици на общите части.
Приложимият данъчен закон за доходи, получени след 1 януари 2007 г. е Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). На основание чл. 11, ал. З от същия закон, доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице, както е и в описания от Вас случай. Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 20 на сто разходи.
На основание чл. 44, ал. 1 от ЗДДФЛ, лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък, когато облагаемият доход на лицето от всички източници на доходи, намален с внесените през годината задължителни осигурителни вноски, превиши размера на необлагаемата годишна данъчна основа. Авансовият данък е в размер 15 на сто върху придобитият облагаем доход, определен по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ и се внася от лицето, придобило дохода, до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Не се внася авансов данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година (чл. 67 от ЗДДФЛ).
Доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, придобити от местни физически лица се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа в съответствие с разпоредбите на чл. 48 от ЗДДФЛ и се включват в годишната данъчна декларация по чл. 50 от закона. Срокът за подаване на декларацията, както и за внасяне на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа е 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Следователно, за доходи придобити през 2007 г. срокът за подаване на декларацията, съответно за внасянето на дължимия данък – е 30 април 2008 г.
//

Оценете статията

Вашият коментар