ЗДДС, чл.118, aл. 1,НАРЕДБА 4, чл.4, aл. 2

Изх. № 24-33 -247
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с писмените Ви запитвания, заведени внас вх. № 24-33-247/07.05.2007 г., изразявам следното становище:
Съгласно изложената в писмото фактическа обстановка Вие извършвате продажба на непреработена животинска продукция (мляко и живи животни) на изкупвателни организации като земеделски производител, регистриран по ЗДДС в качеството си на ЕТ „……………“.
Съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), независимо дали е поискан друг данъчен документ.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр. 106/2006 г., изм. ДВ. бр.7/2007 г.), издадена на основание чл. 118, ал. З от ЗДДС и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Съгласно чл. З, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.
По смисъла на § 1, т. 41 от допълнителната разпоредба на ЗДДС “търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Изключенията от задължението за регистриране на продажбите чрез ФУ са изброени в чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г.
Съгласно чл.4, т.2 от Наредба № Н-18/2006 г. не е задължено да регистрира чрез ФУ извършваните от него продажби в търговски обект лице, което отговаря едновременно на следните условия:
– извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция;
– е физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон.
Това освобождаване от регистриране чрез издаване на фискална касова бележка не се отнася за случаите на извършване на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни,
За извършваните от Вас продажби на непреработена животинска продукция (мляко и живи животни) на изкупвателни организации като земеделски производител, регистриран по ЗДДС в качеството/си на ЕТ „………….“ Вие не попадате към изключенията по чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г. и следователно Вие сте задължен да регистрирате и отчитате продажбите си чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.
//

Оценете статията

Вашият коментар