НАРЕДБА Н-18, чл.33, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.33, aл. 2

2_214/12.01.2014г.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006г.чл.33, ал.1 и ал.2
Във Ваше писмено запитване искате да Ви бъде указано/разяснено какви са нормативните изисквания за местата за съхранение на лични вещи на персонала в търговски обект, вид „офис“, както и да Ви бъдат указани изискванията за обособяване на фирмена каса в търговски обект, както и да Ви бъде дадено определение на понятието „фирмена каса“.
В запитването Ви не е изложена конкретна фактическа обстановка, а само са зададени въпроси, които са твърде неясни сами по себе си и не са свързани с данъчното законодателство.
В случай, че под „фирмена каса“ имате предвид каса на фискалното устройство в търговския обект, следва да имате предвид разпоредбата на чл.33, ал.1 и ал.2 от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, съгласно която извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на фискалното устройство се регистрира във фискалното устройствочрез операциите “служебно въведени“ или “служебно изведени“ суми.За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.
В Наредба № Н-18 от 2006г. липсва легално определение на понятието каса на фискалното устройство. Независимо от това, с оглед разпоредбите на Наредба № Н-18 от 2006г. може да се приеме, чекасата на фискалното устройство е мястото, където лицето по чл.3, ал.1 от Наредба №Н-18 от 2006 г. съхранява парите, които е получило от извършените продажби на стоки или услуги за съответния ден, за които е издало фискални касови бележки на основание чл.25, ал.1 от Наредба №Н-18 от 2006 г.. В касата на фискалното устройство могат да се съхраняват и парични суми, които спомагат дейността на търговския обект /напр. начално салдо, което да служи за връщане на ресто на клиентите/, като същите следва да са отразени на фискалното устройство или в книгата за дневните финансови отчети по реда на чл.33 от Наредба №Н-18 от 2006 г..

5/5

Вашият коментар